W kwietniu 2015 r. zamierzamy zakupić do spółki samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Jednocześnie planujemy sprzedaż obecnie eksploatowanego w firmie samochodu ciężarowego, za który dokonaliśmy zapłaty pierwszej raty podatku od środków transportowych. W jaki sposób skorygować deklarację na podatek od środków transportowych za 2015 r. i jak wprowadzić ją do ewidencji księgowej?
Posiadanie niektórych samochodów wiąże się z koniecznością płacenia z tego tytułu podatku od środków transportowych, wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Jeżeli środek transportu służy prowadzeniu działalności gospodarczej, wartość podatku od środków transportowych może zostać zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodu.
U podatników prowadzących księgi rachunkowe dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury lub rachunku . Tak więc u tej grupy podatników podatek od środków transportowych jest kosztem w dacie, w której zostanie on ujęty jako koszt w księgach.
Obowiązek zapłaty podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Właściciele pojazdów podlegających opodatkowaniu są zobowiązani składać corocznie właściwemu organowi podatkowemu w terminie do 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. Jeżeli jednak przedsiębiorca zakupił samochód po tym dniu, to deklarację powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (tj. w terminie 14 dni od dnia zakupu).
O zmianie właściciela pojazdu organ podatkowy powinien zostać powiadomiony przez właściciela w trybie korekty deklaracji na podatek od środków transportowych. Ponadto właściciel pojazdu zarejestrowanego jest zobowiązany do powiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Jednak brak wypełnienia ustawowego obowiązku w zakresie składania korekt deklaracji, jak i brak powiadomienia starosty o zmianie właściciela pojazdu, nie wpływają na kwestię własności pojazdu, a więc także i obowiązku podatkowego w tym podatku. Korekta musi być złożona w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia takich okoliczności. Decydujące znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego ma dzień nabycia pojazdu, a nie dzień jego przerejestrowania na nowego właściciela.
Stanowisko takie podziela również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z 14 maja 2010 r. (sygn. akt I SA/Kr 1029/09): „W odniesieniu do zarejestrowanego pojazdu obowiązek podatkowy wygasa wskutek jego zbycia, którego nie należy wiązać z jego wyrejestrowaniem z właściwej ewidencji pojazdów prowadzonej przez starostę”.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
PRZYKŁAD 1
Dwie raty
W marcu 2015 r. spółka nabyła samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz dopełniła obowiązku złożenia deklaracji podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstał od kwietnia 2015 r., a podatek w wysokości 620 zł (obniżony proporcjonalnie do liczby miesięcy) został rozłożony na dwie raty po 310 zł.
Objaśnienia do schematu:
1. PK – zarachowanie w koszty podatku od środków transportowych na podstawie deklaracji, kwota 620 zł;
2. WB – zapłata I raty podatku od środków transportowych, kwota 310 zł.
PRZYKŁAD 2
Korekta deklaracji
W kwietniu 2015 r. spółka sprzedała samochód ciężarowy oraz dokonała korekty deklaracji podatku od środków transportowych złożonej 15 lutego 2015 r. Kwota zobowiązania podatkowego wynikająca z deklaracji wynosiła 840 zł, przy czym spółka uiściła I ratę podatku w wysokości 420 zł.
Objaśnienie do schematu:
1. PK – zarachowanie w koszty podatku od środków transportowych na podstawie deklaracji, kwota 840 zł;
2. WB – zapłata I raty podatku od środków transportowych, kwota 420 zł;
3. PK – korekta podatku od środków transportowych, kwota 560 zł, obniżenie proporcjonalne do liczby miesięcy (zapis ujemny);
4. WB – zwrot podatku od środków transportowych z tytułu korekty, kwota 140 zł.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).