Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r., obowiązują przepisy zachęcające podatnika do jak najszerszego korzystania z transakcji bezgotówkowych oraz mające na celu spopularyzowanie tego typu transakcji. Płatności bezgotówkowe to płatności zrealizowane z użyciem instrumentów płatniczych takich jak: karty, płatności mobilne, zlecenia przelewów.

W tym celu ustawodawca stworzył zachętę podatkową polegającą na skróceniu czasu zwrotu podatku VAT do 15 dni. A dokładniej, urząd skarbowy został zobowiązany do dokonania zwrotu różnicy podatku w terminie 15 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, jeżeli podatnik w wykazał w niej zwrot różnicy podatku. Zachęta zostanie zastosowana również w sytuacji, kiedy to na skutek dokonania korekty deklaracji (przed lub po terminie do jej złożenia) podatnik wykaże zwrot różnicy podatku. W przypadku korekty deklaracji 15 dniowy termin do zwrotu podatku liczy się od złożenia deklaracji pierwotnej – jeżeli korekta została złożona terminowo lub właśnie od daty złożenia korekty deklaracji, jeżeli dokonano nieterminowego złożenia (art. 87 ust. 6d ustawy o VAT).

Obecnie z powyższej preferencji podatnik może skorzystać w przypadku łącznego spełnienia szeregu przesłanek wymienionych w art. 87 ust. 6e ustawy o VAT oraz wskazanej w art. 146k ust. 1 ustawy o VAT.

Przyjrzyjmy się wybranym przesłankom, które mają ulec nowelizacji:

  • W okresie od 1 stycznia.2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - odpowiednio zewidencjonowany udział otrzymanych płatności brutto bezgotówkowych z tytułu sprzedaży był nie niższy niż 65 proc., udział ustala się w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium KAS (w późniejszym okresie zasadniczo 80 proc.);
  • W okresie 12 miesięcy, poprzedzających bezpośrednio okres w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu odpowiednich kas rejestrujących, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 tys. zł;

Obowiązujące przesłanki stawiają przed podatnikiem niemałe wymogi. Na skutek SLIM VAT 3 niektóre warunki mają zostać nieco zliberalizowane, w związku z czym, warto zapoznać się najistotniejszymi zmianami (nowelizowane art. 87 ust. 6e, art. 146k ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - projekt z 8.11.2022 r.).

Przede wszystkim, do 31 marca 2025 r. zostanie wydłużony okres, określający obniżony udział płatności bezgotówkowych w sprzedaży podatnika. Dodatkowo sam próg zostanie obniżony z 65 proc. udziału płatności bezgotówkowych do 55 proc. (przesłanka 1.).

Co więcej, okres badania czy podatnik osiągnął odpowiednią wysokość sprzedaży zewidencjonowanej brutto ma ulec skróceniu z 12 do 6 miesięcy, natomiast próg sprzedaży zostanie zmniejszony z 50 tys. do 40 tys. zł (przesłanka 2.). Wejście w życie zmian jest planowane na 1 kwietnia 2023 r.

Dominik Świercz, konsultant podatkowy w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp.k.