Pozyskiwanie dotacji i umarzalnych pożyczek oraz korzystanie z innych form wsparcia finansowanych m.in. przez agendy rządowe to nie to samo, co prowadzenie działalności strefowej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która niezależnie od uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej korzysta z różnych form wsparcia, takich jak dotacje, umarzalne pożyczki, dofinansowanie z programów badawczych i rozwojowych organizowanych przez urzędy marszałkowskie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Uważała, że żadna z nich, niezależnie od źródła finansowania, nie powinna wykluczać prawa do wyboru ryczałtu od dochodów spółek, zwanego potocznie estońskim CIT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Przyznał, że przepisy, a w szczególności art. 28j i art. 28k ustawy o CIT, nie uzależniają możliwości opodatkowania ryczałtem od korzystania z form finansowego wsparcia. Prawa do estońskiego CIT nie mają wyłącznie podatnicy osiągający dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT, czyli z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, wydanej na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1752 ze zm.).
Jeżeli spółka nie będzie uzyskiwać takich dochodów, to nie ma przeszkód do opłacania przez nią estońskiego CIT, nawet jeżeli będzie ona korzystać z dotacji oraz innych form wsparcia dla przedsiębiorców, takich jak umarzalne pożyczki dla firm, programy na badania i rozwój, programy innowacyjne i inne, realizowane przez NFOŚ, fundusze wojewódzkie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, urząd marszałkowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – stwierdził organ. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.621.2021.1.EJ