W opisie planowanej inicjatywy przypomniano, że w expose premier Ewy Kopacz znalazła się zapowiedź podjęcia w latach 2015-2020 działań wspierających tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. "Cel ten ma być realizowany poprzez wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz system ulg w podatku dochodowym" - wyjaśniono.

W wykazie prac rządu zapowiedziano przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z planami rządu podatnicy tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola mogliby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na utworzenie żłobka i przedszkola przyzakładowego, w tej części, która nie została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Ponadto planowane zmiany miałyby umożliwić zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w kwocie nieprzekraczającej 300 zł miesięcznie na jedno dziecko, ponoszonych przez podatnika na utrzymanie przyzakładowego żłobka i przedszkola. Do kosztów firmy takie mogłyby też zaliczać dopłaty (do 300 zł miesięcznie) dla dzieci pracowników uczęszczających do innego żłobka lub przedszkola, w części dotyczącej kosztów ponoszonych przez pracowników i niesfinansowanych z innych źródeł (np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Ponadto rząd chciałby zwolnić z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) świadczenia otrzymane przez pracownika od pracodawcy z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do żłobka i przedszkola.