Ministerstwo Finansów ponownie przeanalizuje profiskalną wykładnię, z której obecnie wynika, że zwolnienie z CIT przysługuje spółkom holdingowym dopiero po roku, licząc od 1 stycznia 2022 r.

Chodzi o warunek rocznego nieprzerwanego posiadania udziałów lub akcji w spółce zależnej. Od przyszłego roku wymagany okres zostanie wydłużony do dwóch lat, ale nadal – jak wynika z obecnej wykładni MF i organów podatkowych – należałoby go liczyć od 1 stycznia 2022 r. Odpowiedź wiceministra finansów Artura Sobonia na interpelację poselską pozwala mieć nadzieję, że ministerstwo zrewiduje tę wykładnię.

Dwa zwolnienia

Problem opisaliśmy jako pierwsi w artykule „Zwolnienie holdingowe odroczone «tylnymi drzwiami»” (DGP nr 199/2022).
Przypomnijmy, że od 2022 r. spółkom holdingowym przysługują dwa rodzaje zwolnień (art. 24m–24o ustawy o CIT). Pierwsze pozwala uniknąć podatku od dochodu ze sprzedaży udziałów lub akcji spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego.
Druga preferencja oznacza zwolnienie 95 proc. przychodów z dywidendy przekazanej przez spółkę zależną (od 2023 r. zwolnienie będzie przysługiwać dla 100 proc. przychodów z tego tytułu).

Oba odroczone

Skorzystanie z obu rodzajów zwolnień wymaga spełnienia ustawowych warunków. Jeden z nich wymaga, aby spółka holdingowa posiadała bezpośrednio, nieprzerwanie przez minimum rok co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej (art. 24m pkt 2 lit. a ustawy o CIT).
Od 2023 r. ten minimalny okres zostanie wydłużony do dwóch lat (nowelizacja z 7 października br., t.j. Dz.U. poz. 2180).
W uzasadnieniu do nowelizacji z 7 października br. MF napisało, że nie można uwzględniać okresu spełnienia warunków w 2021 r.
W żadnym przepisie nie wskazano jednak, od kiedy należy liczyć roczny okres bezpośredniego, nieprzerwanego posiadania udziałów lub akcji w spółce zależnej. Nie doprecyzowano tego w przepisach przejściowych ustawy wprowadzającej Polski Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.) ani w korekcie Polskiego Ładu, czyli w nowelizacji z 7 października 2022 r.
W licznych interpretacjach indywidualnych dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej twierdzi, że roczny okres posiadania udziałów lub akcji należy liczyć od 1 stycznia 2022 r., czyli od momentu, gdy weszły w życie przepisy o zwolnieniu holdingowym. W praktyce więc może być ono dostępne dopiero od 1 stycznia 2023 r. (a gdy zmienią się przepisy – najwcześniej dopiero od 2024 r.). Przykładem takiego stanowiska są interpretacje z 25 października 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.252.2022.2.IZ), z 6 października 2022 r. (0111-KDIB1-3.4010.456. 2022.3.IZ), z 27 września 2022 r. (0111-KDIB2-1.4010. 174.2022. 2.MK) oraz z 7 wrześ nia 2022 r. (0111-KDIB1-3.4010.445.2022.1.JKU).
Dyrektor KIS przyznał w nich, że wspomnianej kwestii nie regulują przepisy przejściowe, ale – jak podkreślał – taka była intencja ustawodawcy.

Nie tylko przez KIS

Profiskalną wykładnię potwierdza również uzasadnienie do nowelizacji z 7 października br. Ministerstwo Finansów napisało w nim, że „intencją ustawodawcy było, aby w praktyce pierwszym rokiem, w którym będzie możliwe skorzystanie ze zwolnień w reżimie holdingowym w brzmieniu na moment wejścia w życie przepisów, był 2023 r. Nie jest więc dopuszczalne uwzględnienie (dla celów ustalenia statusu spółki dominującej i zależnej) okresu spełnienia przewidzianych warunków w 2021 r.”.

Wbrew intencjom

Taka wykładnia przeczy jednak celowi zwolnienia dla spółek holdingowych. Celem miała być bowiem zachęta do „lokowania holdingów w Polsce”.
Zwróciliśmy na to uwagę we wspomnianym artykule. Argument ten podniósł także poseł, który złożył w tej sprawie interpelację.
Spytał więc resort finansów, czy spółki holdingowe, które uzyskają przychody z dywidend lub ze zbycia udziałów lub akcji spółki zależnej w 2022 r., skorzystają ze zwolnienia holdingowego (przy założeniu, że spełniają wszystkie warunki określone w przepisach), czy z niego nie skorzystają.
W odpowiedzi wice minister Soboń przyznał, że w ustawie wprowadzającej Polski Ład nie ma przepisów przejściowych, które by to wprost regulowały. Skoro jednak celem było zwiększenie atrakcyjności tzw. reżimu holdingowego np. dla podmiotów zagranicznych, to – jak poinformował wiceminister – resort finansów „dokona ponownej analizy przedmiotowego zagadnienia”. ©℗
Odpowiedź wiceministra finansów Artura Sobonia z 2 grudnia 2022 r. na interpelację poselską nr 37122