W ubiegłym tygodniu zostały opublikowane projekty dwóch rozporządzeń ministra finansów, jeden dotyczy zryczałtowanego CIT, drugi – zryczałtowanego PIT. Ich celem jest zastąpienie obowiązujących jeszcze rozporządzeń z 31 grudnia 2018 r., które dotyczyły wyłączenia lub ograniczenia stosowania tzw. mechanizmu pay and refund (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2275 i 2314). Nowe akty wykonawcze będą uwzględniać przede wszystkim zmiany ustawowe.
Przypomnijmy, że mechanizm pay and refund (MPR) dotyczy wypłat na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego. Polega on na tym, że polski płatnik musi pobrać przy takiej wypłacie podatek u źródła w ustawowej wysokości (20 proc. lub 19 proc.), jeżeli w danym roku zostanie przekroczony próg 2 mln zł wypłat na rzecz jednego podmiotu powiązanego. Dopiero potem można ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku – do wysokości wynikającej z zastosowania zwolnienia podatkowego lub niższej stawki, zgodnie z międzynarodową umową o unikaniu opodatkowania.