Wyrok zapadł w sprawie spółki zajmującej się przewozem przesyłek. Zdarza się, że podczas przewozu dochodzi do uszkodzenia towaru, a wtedy klientowi należy się odszkodowanie. Licząc się z tym, spółka podpisała umowę ubezpieczenia w celu pokrywania roszczeń z tytułu szkód powstających m.in. w wyniku nienależytego wykonania usługi przewozu, zwłoki w doręczeniu przesyłek oraz szkód rzeczowych w przesyłkach.
Była zdania, że odszkodowania, które sama wypłaca klientom, nie mogą być jej kosztem podatkowym, bo wyklucza to art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT. Konsekwentnie więc sądziła, że również późniejszy zwrot przez ubezpieczyciela kwoty wypłaconego przez nią odszkodowania nie jest dla niej przychodem. Powołała się tu na art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, który wyklucza z przychodów „zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów”.