Zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości w drodze uchwały, przy czym nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych od gruntów, budynków lub ich części oraz od budowli.
Corocznie stawki maksymalne są określane w ramach specjalnych obwieszczeń. Na 2023 r. obowiązuje obwieszczenie ministra finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (Monitor Polski z 2022 r. poz. 731).