Wprowadzony od początku 2022 r. przez Polski Ład podatek od przerzucanych dochodów to nowa instytucja, której celem jest przeciwdziałanie eliminacji oraz istotnemu zaniżaniu obciążeń fiskalnych poprzez transfer wypracowanych dochodów do podmiotu, który funkcjonuje w bardziej optymalnym otoczeniu podatkowym, tj. w państwie czy na terytorium, które pozwala na opodatkowanie dochodów przy zastosowaniu znacznie niższych stawek. Jest to kolejna już próba ustawodawcy ograniczania tego rodzaju działań, przy czym cały czas są to działania o charakterze quasi-sankcyjnym. Regulacje wprowadzające tę daninę w pierwotnej wersji były tak nieprecyzyjne i jednocześnie kontrowersyjne, że prawodawca zdecydował się na ich modyfikację w ustawie z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180; dalej: nowelizacja). Niestety tym razem niezwłoczna zmiana nie oznacza wstecznej naprawy (wzorem licznych innych działań), lecz nowelizację ze skutkiem od 2023 r. To oznacza, że dokonując rozliczenia za 2022 r., podatnicy muszą stosować dotychczasowe regulacje dotyczące podatku od przerzucania dochodów.

Problematyczne oczekiwania