Spółka z o.o. często otrzymuje od kontrahentów z innych państw Unii Europejskiej nieodpłatnie katalogi, gadżety reklamowe oraz próbki towarów. Czy z tytułu otrzymywania takich towarów powinna rozpoznawać wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów? Czy nieodpłatne przekazywanie takich towarów klientom spółka powinna opodatkowywać?
Czynności podlegające opodatkowaniu VAT wymienia art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Jedną z nich jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Takie brzmienie przepisu powoduje, że opodatkowaniu VAT podlegają co do zasady wyłącznie wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów dokonywane odpłatnie (nieistotny w omawianej sytuacji wyjątek wynika z art. 11 ustawy o VAT).
Reklama
W świetle powyższego w związku z nieodpłatnym otrzymywaniem wszelkiego rodzaju towarów (w tym katalogów, gadżetów reklamowych oraz próbek) z innych państw członkowskich u polskich podatników nie dochodzi do podlegających VAT wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (jak również żadnych innych czynności podlegających opodatkowaniu VAT). Zdarzenia takie są z punktu widzenia VAT neutralne dla podatników, w tym nie należy ich wykazywać w deklaracjach VAT-7/VAT-7K/VAT-7D oraz informacjach podsumowujących VAT-UE.
Takie też stanowisko reprezentują organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Jako przykład wskazać można interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 września 2011 r. (nr IPPP3/443-870/11-2/LK), w której czytamy, że „nieodpłatne otrzymanie przez Spółkę towarów nie stanowi dla Spółki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przedmiotowej sprawie dokonano przemieszczenia towarów pomiędzy krajami należącymi do UE a Polską, jednak transakcji dokonano bezpłatnie (bez wynagrodzenia), co powoduje, iż nie zostały spełnione wszystkie przesłanki konieczne do uznania przedmiotowego nabycia urządzenia za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT”.
Jednocześnie należy dodać, że nieodpłatne dostawy towarów podlegają opodatkowaniu VAT tylko wtedy, gdy podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). W przypadku towarów nieodpłatnie otrzymywanych z innych państw członkowskich podlegający odliczeniu VAT nie występuje (skoro nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów), co powoduje, że nieodpłatne przekazywanie takich towarów nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
Zatem w przedstawionej sytuacji spółka z o.o. nie musi opodatkowywać VAT nie tylko nieodpłatnie otrzymywanych z innych państw członkowskich towarów, lecz także nieodpłatnego przekazywania tych towarów swoim klientom (ale już ewentualna sprzedaż takich towarów byłaby opodatkowana VAT).
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 oraz art. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).