Jednostka budżetowa dokonała zakupu dla swoich pracowników biletów komunikacji miejskiej (kwartalnych), które służą do wykonywania zadań służbowych w terenie. Biletami tymi pracownik dysponuje przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę. Bilety te stanowią przychód pracownika, od którego należy naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Prosimy o wskazanie, jak powinny przebiegać zapisy księgowe dotyczące zakupu biletów oraz zapisy związane z opodatkowaniem i ubezpieczeniem społecznym.
Elżbieta Gaździk główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej / Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Reklama
Artykuł 40 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wskazuje, że każda jednostka budżetowa prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. Chodzi tu w szeczególności o rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama
Uwzględniając powyżej cytowane przepisy, jednostka zasady w nich ustalone dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, oczywiście przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności, powinna zapisać w polityce rachunkowości, do której, opracowania i aktualizowania zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zobowiązany jest kierownik jednostki.
Biorąc pod uwagę powyższe, zapisy księgowe operacji opisanych w pytaniu mogą przebiegać w sposób przedstawiony na schemacie.
SCHEMAT
Objaśnienia do schematu:
1. Faktura za zakup biletów kwartalnych dla pracowników kwota 100 zł: strona Wn konta 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, strona Ma konta 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami;
2. Zapłata za fakturę opisaną w pkt 1 kwota 100 zł: strona Wn konta 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, strona Ma konta 130 – Rachunek bieżący jednostki ( analityka: wydatki – par. 441);
3. Wynagrodzenie brutto wynikające z listy płac: 3000 zł brutto + przychód w wysokości 100 zł podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu z tytułu korzystania przez pracowników z biletów komunikacji zakupionych przez pracodawcę: strona Wn konta 404 – Wynagrodzenia (analityka: par. 401), strona Ma konta 231 – Rozrachunki z pracownikami;
4. Przeksięgowanie naliczonych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego od kwoty 3100 zł, czyli składki w wysokości – 425,01 zł: strona Wn konta 231 – Rozrachunki z pracownikami, strona Ma konta 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (analityka: składki na ubezpieczenia społeczne);
5. Przeksięgowanie naliczonych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego kwota 240,75 zł: strona Wn konta 231 – Rozrachunki z pracownikami, strona Ma konta 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (analityka: składki na ubezpieczenia zdrowotne);
6. Przeksięgowanie podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 208 zł: strona Wn konta 231 – Rozrachunki z pracownikami, strona Ma konta 225 – Rozrachunki z budżetami (analityka podatek dochodowy);
7. Wyksięgowanie kwoty 100 zł przyjętej jako przychód pracownika dla potrzeb wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego (potrącenie na liście płac) kwota ujemna (–) 100 zł: strona Wn konta 404 – Wynagrodzenia (analityka: par. 401), strona Ma konta 231 – Rozrachunki z pracownikami;
8. Wypłata wynagrodzenia netto dla pracownika w kwocie 2126,24 zł: strona Wn konta 231 – Rozrachunki z pracownikami, strona Ma konta 130 – Rachunek bieżący jednostki (analityka: wydatki par. 401);
9. Naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych obciążających pracodawcę kwota 468,10 zł ( od kwoty 3100 zł): strona Wn konta 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (par. 411), strona Ma konta 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (analityka: składki ZUS – płatnik);
10. Naliczone składki z tytułu funduszu pracy – 75,95 zł ( od kwoty 3100 zł): strona Wn konta 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (par. 412), strona Ma konta 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (analityka: składki Fundusz Pracy).
Podstawa prawna
Załącznik nr 3 rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).