Ekspert radzi
Spółka podpisała umowę we własnym imieniu na świadczenie usług z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych i fizykoterapeutycznych. Spółka korzysta z usług dotyczących opieki medycznej, zachowania, przywracania oraz poprawy zdrowia. Placówka, z którą spółka podpisała umowę, zatrudnia tylko i wyłącznie wykwalifikowane osoby, które wykonują wszystkie zabiegi oraz prowadzą zajęcia. Każdego miesiąca spółka otrzymuje fakturę VAT za wykonane w danym miesiącu usługi na rzecz pracowników spółki. Na wystawianych fakturach, usługi w zakresie opieki medycznej podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka ponosząc wszelkie koszty za usługi medyczne, następnie przekazuje je bezpłatnie pracownikom, wykazując obrót wewnętrzny, wystawiając notę. Czy spółka ma prawo do skorzystania ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT?
Z tytułu nabycia usług w zakresie opieki medycznej podatnik będzie uprawniony do zwolnienia z VAT. Fakt, że usługa nabyta w drodze umowy o świadczenie usług zostaje dalej przekazana bezpłatnie pracownikom, w żaden sposób nie wpłynie wyłączająco na prawo do zwolnienia. Do możliwości zakwalifikowania danego świadczenia do zwolnienia musimy wziąć pod uwagę charakter nabywanych usług oraz status pierwotnego świadczeniodawcy. Usługi z zakresu opieki medycznej muszą znaleźć się w katalogu zawartym w ustawie o VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 18) oraz być wykonywane przez osoby mające zawód lekarza lub lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej lub psychologa.
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej osobą wykonującą zawód medyczny jest również osoba uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny. Nabycie usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia od pośrednika, który nabywa je np. od fizjoterapeutów, czyli osób wykonujących zawód medyczny, wpisuje się jak najbardziej w katalog zwolnień z podatku.
Podatnik nie jest zobligowany do wystawienia faktur za przekazanie nieodpłatnego świadczenia usług medycznych na rzecz swoich pracowników. Przepisy ustawy o VAT nie zawierają również zakazu dokumentowania czynności, nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz swoich pracowników notą księgową czy innym dokumentem wewnętrznym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku, kiedy nie dokumentujemy określonej operacji gospodarczej fakturą VAT, wystawić odpowiednią notę.
W konsekwencji podatnik będzie uprawniony do zwolnienia z podatku od towarów i usług, nawet gdy nabywa je od pośrednika i przekazuje bezpłatnie swoim pracownikom. Istotne jest, aby zostały spełnione przesłanki przedmiotowe oraz podmiotowe z regulacji VAT. Potwierdza to również dyrektor Izb Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2015 r., nr IBPP3/443-1372/14/EJ.
Podstawa prawna
Art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).