Duże przedsiębiorstwa ponadnarodowe będą miały obowiązek publicznego informowania o zapłaconym podatku dochodowym z podziałem na kraje – wynika z opublikowanego w piątek projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.

W piątek Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.

„Proponowane zmiany wprowadzane niniejszym projektem nakładają obowiązek sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym na wszystkie duże przedsiębiorstwa wielonarodowe (jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne o odpowiednio skonsolidowanych przychodach - dla jednostek dominujących najwyższego szczebla - i przychodach - dla jednostek samodzielnych, przekraczających w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro) mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza UE prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, duże przedsiębiorstwa ponadnarodowe już mają obowiązek ujawniania takich danych przed organami administracji skarbowej. Nowe przepisy sprawią, że takie firmy będą miały obowiązek upubliczniać informacje o zapłaconym podatku.

„I tak w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego, za który sporządzono sprawozdanie o podatku dochodowym, będzie ono musiało zostać: złożone do Krajowego Rejestru Sądowego (publikacja); (...) zamieszczone na stronie internetowej jednostki (udostępnienie) i być tam dostępne przez okres co najmniej 5 lat” – czytamy w uzasadnieniu.

Obowiązek sporządzania takiego sprawozdania będą miały jednostki dominujące najwyższego szczebla i jednostki samodzielne, których skonsolidowane przychody dla jednostek dominujących najwyższego szczebla i przychody dla jednostek samodzielnych, w dwóch ostatnich latach obrotowych, dla każdego z tych lat, przekroczą kwotę 3,5 mld zł (czyli równowartość 750 mln euro według kursu wskazanego w Dzienniku Urzędowym UE).

„Jednostki będą miały obowiązek sporządzić sprawozdanie o podatku dochodowym po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.” – podano.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w 14 dni od chwili ogłoszenia. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/