Do końca 2025 r. spółka powstała po przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie zapłaci CIT od wartości środków trwałych niepodlegającej amortyzacji.

Wynika tak z projektu rozporządzenia, które ma przedłużyć obecną preferencję zapisaną w rozporządzeniu z 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 12).
Rozporządzeniem tym minister zaniechał poboru CIT od dochodów stanowiących równowartość odpisów amortyzacyjnych niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przez spółki prowadzące szpitale. Chodzi o spółki spełniające łącznie dwa warunki:
  • powstały na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
  • ich wyłącznymi udziałowcami lub akcjonariuszami w dniu przekształcenia były podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 2 lub 6 ustawy o działalności leczniczej (tj. Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, uczelnia medyczna).
Przypomnijmy, że zgodnie z ogólną zasadą przy przekształceniu ustala się wartość początkową składników majątku według wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu przekształcanego i kontynuuje się dotychczasową amortyzację. Problem polega na tym, że publiczny ZOZ nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego przekazywanego nieodpłatnie np. przez ministra zdrowia reprezentującego Skarb Państwa. W efekcie nie może tego robić również spółka jako następca prawny publicznego ZOZ. A to oznacza, że część osiągniętego zysku musiałaby ona przeznaczać na zapłatę CIT. Stąd decyzja ministra finansów o zaniechaniu poboru tego podatku.
Dotychczasowe zaniechanie, wynikające z rozporządzenia z 23 grudnia 2019 r., dotyczyło CIT od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Opublikowany projekt nowelizacji zakłada przedłużenie obowiązywania tego zaniechania poboru podatku do 31 grudnia 2025 r.
Wcześniej podobne zaniechanie poboru podatku obowiązywało za lata 2017–2019 na podstawie rozporządzenia z 26 września 2017 r. (Dz.U. poz. 1828). ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w opiniowaniu