Od 2015 r. opodatkowane jest każde zbycie rzeczy wykorzystywanej w działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, czy była ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych ani kiedy została kupiona – stwierdził dyrektor katowickiej izby.
Pytanie zadała podatniczka, która przed 1 stycznia 2015 r. nie wprowadziła części składników majątku do ewidencji środków trwałych, ale wykorzystywała je w działalności gospodarczej. Gdyby sprzedała je w 2014 r., to nie zapłaciłaby podatku (zakładając, że od ich zakupu minęło pół roku). Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził bowiem w uchwale z 17 lutego 2014 r., że sprzedaż majątku nieujętego w ewidencji środków trwałych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej (sygn. akt II FPS 8/13).
Problem polegał na tym, że podatniczka zamierzała sprzedać je dopiero teraz, a od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja z 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328), która zmieniła art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT. Dziś wynika z niego, że sprzedaż majątku niewprowadzonego do ewidencji, lecz wykorzystywanego w działalności gospodarczej, musi być rozliczana jak przychód z działalności gospodarczej. Jedyną możliwością uniknięcia daniny jest wycofanie danego składnika z firmy, czyli przesunięcie go do majątku prywatnego, a następnie odczekanie sześciu lat. Dopiero po upływie tego okresu sprzedaż jest bez podatku. Wynika to z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy nowe, niekorzystne brzmienie przepisu dotyczy także majątku wykorzystywanego przed 1 stycznia 2015 r., czy tylko nabytego po 31 grudnia 2014 r.
Ustawodawca w ogóle nie odniósł się do tej kwestii w przepisach przejściowych. Z tego powodu podatniczka sądziła, że nowe reguły jej nie dotyczą. – Nie można uznać, że nowelizacja może odnosić się do stanów faktycznych sprzed 2015 r. – twierdziła. Uważała, że skoro nadal nie wprowadziła składników majątku do ewidencji i nie rozpoczęła ich amortyzacji, to przez cały czas ich użytkowania może traktować je jako majątek prywatny.
Innego zdania był dyrektor katowickiej izby. Przyznał, że w żadnym z przepisów przejściowych ustawodawca nie odniósł się do tej kwestii, ale wyciągnął z tego całkiem wnioski niż podatniczka. Przypomniał, że nowelizacja art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT została uchwalona głównie na skutek uchwały NSA z 17 lutego 2014 r. Z uzasadnienia projektu wynikało, że ustawodawca chciał opodatkować sprzedaż wszystkich składników majątku spełniających ustawowe kryteria uznania ich za środki trwałe, bez względu na to, czy zostały wpisane do ewidencji środków trwałych. Wystarczy, że najpóźniej w miesiącu oddania ich do używania podatnik miał taki obowiązek, w świetle art. 22d ust. 2 ustawy o PIT – stwierdził.
Zdaniem organu, skoro w żadnym z przepisów przejściowych ustawodawca nie zastrzegł, że nowe reguły nie dotyczą majątku używanego w firmie przed 2015 r., to od jego sprzedaży należy również zapłacić PIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lutego 2015 r., nr IBPBI/1/415-1413/14/KB