Decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dopóki jej nie doręczy, nie ma możliwości zapłacenia daniny. Trzeba czekać.
Czy wójt musi doręczyć decyzję przed 1 marca?
Pani Hanna jest właścicielką mieszkania, które kupiła dwa lata temu. W zeszłym roku wójt gminy dostarczył jej decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości, w tym roku jeszcze jej nie dostała. Czy wójt ma obowiązek ją doręczyć przed 1 marca?
Oczekiwania podatników dotyczące doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na 2015 r. przed 1 marca mogą wynikać z faktu, że termin zapłaty pierwszej raty podatku został określony ustawowo na 15 marca. Ponieważ wójt (burmistrz lub prezydent miasta), zgodnie z art. 47 ordynacji podatkowej, powinien dać podatnikowi 14 dni na zapłatę podatku wynikającego z doręczonej decyzji, to tym samym decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości powinien doręczyć nie później niż 1 marca. Takie oczekiwanie podatników nie jest do końca słuszne.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie nakłada bowiem na wójta terminu wydania i doręczenia decyzji. Wskazuje jedynie w art. 6 ust. 7, że to on ustala podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych w drodze decyzji oraz że podatnik musi go wpłacić w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Z kolei art. 47 par. 2 ordynacji podatkowej przewiduje, że jeśli ustawa określa kalendarzowo terminy płatności podatku (tak jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych), a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności, to pierwszą ratę podatku trzeba zapłacić w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
W praktyce organ podatkowy ma na jej doręczenie pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, bo tyle wynosi termin przedawnienia zobowiązania.
Podstawa prawna
Art. 47, art. 70 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Czy mogę zapłacić daninę samodzielnie
Pani Kasia chciałaby zapłacić podatek od nieruchomości i mieć sprawę z głowy. Tymczasem nie dostała jeszcze decyzji ustalającej wysokość podatku do zapłaty na ten rok. Czy może sama wpłacić pieniądze do urzędu gminy?
Podatnicy mogą zapłacić podatek od nieruchomości dopiero po doręczeniu decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, ponieważ dopiero w związku z doręczeniem decyzji powstaje zobowiązanie podatkowe, a więc w praktyce trzeba zapłacić podatek lub ratę. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyraźnie wskazuje, że wójt ustala podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych w drodze decyzji.
Pani Kasia nie może więc wpłacić wcześniej pieniędzy na konto urzędu gminy w celu opłacenia podatku. Formalnie nie zna bowiem kwoty podatku do zapłaty. Jednak nawet, jeśli sama policzyła, ile powinna zapłacić, to i tak wpłata bez decyzji nie jest możliwa. Urząd powinien ją potraktować jako nadpłatę podlegającą zwrotowi.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Czy można zapłacić cały podatek
Burmistrz miasta doręczył pani Aldonie decyzję 2 marca z adnotacją, że musi zapłacić I ratę podatku od nieruchomości w terminie 14 dni. Czy mogę zapłacić cały podatek za cały 2015 r.?
Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określają, że danina od nieruchomości jest płatna w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Jest to jednocześnie obowiązek i przywilej w tym sensie, że podatnik nie musi płacić daniny z góry za cały rok. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby pani Aldona zapłaciła podatek wynikający z decyzji burmistrza w pełnej wysokości. Dzięki temu podatniczka nie będzie musiała pilnować rozliczenia kolejnych rat podatku.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Czy trzeba płacić za dwa lata w tym samym terminie
Wójt gminy, na terenie której znajduje się dom pani Joanny, nie doręczył w zeszłym roku decyzji ustalającej podatek od nieruchomości za 2014 r. Wczoraj podatniczka dostała decyzje zarówno za 2014, jak i na 2015 rok. Znajduje się w nich pouczenie, że podatek trzeba zapłacić w terminie 14 dni. Czy pani Joanna musi płacić za dwa lata?
Na początek wyjaśnijmy, że na takie postępowanie organu, czyli doręczenie dwóch decyzji naraz, pozwalają obecnie obowiązujące przepisy. Skutki ich doręczenia – za poprzedni i obecny rok – są jednak nieco inne.
Jeśli chodzi o decyzję za 2014 r., to pani Joanna będzie faktycznie musiała zapłacić podatek w ciągu 14 dni. Nie ma bowiem możliwości zapłaty podatku w ratach, bo wszystkie terminy zapłaty ratalnej w 2014 r. już minęły (ostatni termin – 15 listopada 2014 r.). Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Inaczej wygląda sytuacja dotycząca podatku za 2015 r. W tym przypadku podatniczka będzie musiała zapłacić 1 ratę podatku w terminie 14 dni, a kolejne w terminach przewidzianych przez ustawę – do 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Czy muszę złożyć informację o nieruchomości
Pan Mariusz kupił w zeszłym roku nowe mieszkanie. Był przekonany, że notariusz dopełnił wszelkich wątpliwości, w tym podatkowych. Nie składał więc informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Do dziś nie dostał jednak decyzji ustalającej wysokość podatku od mieszkania. Czy powinien złożyć w urzędzie informację?
Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne mają obowiązek złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Muszą ją sporządzić na formularzu według ustalonego w danej gminie lub mieście wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Zakup mieszkania jest jedną z okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. W związku z tym pan Mariusz miał obowiązek złożyć informację w ciągu dwóch tygodni od dnia zakupu mieszkania. Niezależnie od informacji, od 1 stycznia 2015 r. powstał u niego obowiązek podatkowy. Skoro kupił nowe mieszkanie, to nie musiał płacić daniny do końca 2014 r.
Pan Mariusz nie dopełnił jednak swoich obowiązków. Zwykle w takim przypadku gminy i miasta wzywają podatnika do złożenia informacji. Skoro urząd jeszcze tego nie zrobił, to pan Mariusz powinien niezwłocznie sam przesłać do urzędu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Po jej otrzymaniu powinien spodziewać się od wójta decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości w 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 2, 3, 6 i 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Czy niezapłacony podatek może się przedawnić
Pan Andrzej mieszka na osiedlu już 7 lat i nigdy nie dostał żadnej decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości. Czy to oznacza, że podatek za część z tych lat się przedawnił?
Zgodnie z art. 70 par. 1 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Skoro więc pan Andrzej mieszka na osiedlu 7 lat, to oznacza, że podatek częściowo się przedawnił.
W praktyce jednak pan Andrzej mógł nie być świadomy faktu, że płacił podatek od nieruchomości. Może on być płacony przez spółdzielnię, a nie przez pana Andrzeja.
Natomiast jeśli to podatnik jest właścicielem i na nim ciążą obowiązki w podatku od nieruchomości, to może się okazać, że wójt gminy wyda decyzje ustalające podatek za pięć ostatnich lat. W takim przypadku pan Andrzej będzie musiał za ostatnie 4 lata zapłacić daninę w terminie 14 dni, a za obecny rok – pierwszą ratę podatku, w tym samym terminie.
Jeśli nie będzie w stanie ponieść ciężaru podatku, podatnik będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, czyli wystąpić o rozłożenie daniny na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie. Warto wiedzieć, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą odmówić udzielenia takiej ulgi.
Podstawa prawna
Art. 67a, art. 70 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).