Od przychodu z własnej jednoosobowej działalności gospodarczej nie można odliczyć wydatków ponoszonych na utrzymanie nieruchomości należącej do byłej, rozwiązanej już spółki cywilnej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła byłej wspólniczki dwuosobowej spółki cywilnej produkującej klipsy wędliniarskie. Gdy spółka została rozwiązana, rozpoczęło się postępowanie o zniesienie współwłasności składników majątku wspólnego byłych wspólników.
W czasie, gdy się ono toczyło, kobieta nadal opłacała całość wydatków na nieruchomość należącą wcześniej do spółki. Uiszczała opłaty zarówno w części przypadającej na siebie (30 proc.), jak i w części przypadającej na byłego wspólnika. Były one związane m.in. z utrzymaniem i ochroną nieruchomości, zakupem kamer przemysłowych, zakupem oleju opałowego i energii elektrycznej, opłacaniem użytkowania wieczystego gruntu i podatku od nieruchomości.
Kobieta sądziła, że wszystkie te wydatki może odliczyć od przychodu z własnej jednoosobowej działalności gospodarczej, którą prowadziła w zakresie pośrednictwa w sprzedaży klipsów wędliniarskich. Własną firmę prowadziła pod innym adresem, a nieruchomość, której koszty utrzymania wciąż opłacała, pozostawała całkowicie niewykorzystywana. Kobieta tłumaczyła jednak, że utrzymanie tej nieruchomości w niepogorszonym stanie faktycznym jest kluczowe dla utrzymania źródła przychodu, bo branża spożywcza jest poddawana wielu szczegółowym wymogom sanitarnym.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie dopatrzył się jednak związku przyczynowo-skutkowego między opłatami na utrzymanie tej nieruchomości a źródłem przychodu uzyskiwanego przez kobietę. Zwrócił uwagę na to, że prowadzi ona działalność gospodarczą w zupełnie innym zakresie i pod innym adresem. Stwierdził, że kobieta może co najwyżej zgłosić swoje roszczenie z tytułu ponoszonych wydatków w toczącym się postępowaniu sądowym o zniesienie współwłasności majątku wspólnego. Nie może natomiast odliczać tych wydatków od przychodu.
Nie zgodził się z tym WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 371/19). Stwierdził, że nie ma podstaw do postrzegania – jako odrębnego – źródła przychodów działalności gospodarczej osoby fizycznej prowadzonej w formie jednoosobowej i spółki cywilnej niebędącej osobą prawną. Źródło przychodów jest to samo, więc podatniczka kontynuuje działalność gospodarczą mimo rozwiązania spółki cywilnej. Może zatem odliczać od przychodu wydatki mające na celu zabezpieczenie tego samego źródła przychodów – orzekł WSA.
Wyrok ten uchylił NSA. W uzasadnieniu sędzia Antoni Hanusz podkreślił, że majątek wspólny (nieruchomość) nie był już wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w dniu składania wniosku o interpretację indywidualną. Ponadto – jak zauważył fiskus – brak było związku pomiędzy wydatkami ponoszonymi przez kobietę a źródłem uzyskiwanych przez nią przychodów, co potwierdzał inny profil i inny adres jej własnej firmy. Sporne wydatki nie mogą więc zostać odliczone.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 11 października 2022 r., sygn. akt II FSK 382/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia