1000 zł – tyle po ostatnich zmianach w przepisach trzeba zapłacić za przyjęcie oświadczenia o zawarciu małżeństwa poza siedzibą USC. Pieniądze w całości trafią do kasy samorządu
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo poza lokalem USC z innych powodów niż zagrożenie życia, zdrowia lub pozbawienie wolności od 1 marca br mogą to bez problemu zrobić. Mają jednak obowiązek wnieść opłatę dodatkową. Jej celem jest pokrycie kosztów związanych z organizacją zawierania związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego.
Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 1000 zł, o czym stanowi par. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Zgodnie z art. 85 ust. 11 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, kwota opłaty nie może przekroczyć 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, ze zm.).
Przy ustalaniu wysokości opłaty dodatkowej uwzględniono:
zakup usługi transportu osobowego dla kierownika urzędu stanu cywilnego, biorąc pod uwagę jego ewentualne wyjazdy w celu przyjęcia oświadczeń,
koszty osobowe, dotyczące wynagrodzenia w przypadku konieczności zatrudnienia zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego w wymiarze co najmniej pół etatu, dla zapewnienia ciągłości pracy urzędu podczas udzielania ślubów poza jego lokalem,
inne koszty, m.in. dotyczące przygotowania kierownika urzędu stanu cywilnego do przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Należy zaznaczyć, że opłata dodatkowa w całości stanowi dochód gminy, w związku z tym na realizację zadania nie jest przyznawana dotacja celowa z budżetu państwa.
Przypominamy, że 1 marca 2015 r. wprowadzono zmiany dotyczące udzielania ślubów poza siedzibą urzędu stanu cywilnego. W poprzednim stanie prawnym możliwość zawarcia ślubu poza lokalem USC była możliwa tylko w przypadku wystąpienia „uzasadnionych przyczyn”. Natomiast obecnie, zgodnie z art. 85 ust. 4 i 5 ustawy z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, kierownik USC przyjmuje (na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo) oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w przypadku:
zagrożenia życia lub zdrowia albo jeżeli osoba ta jest pozbawiona wolności,
z innych powodów niż zagrożenie życia, zdrowia lub pozbawienie wolności, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Jeżeli miejsce zawarcia małżeństwa „z innych powodów” nie zapewnia zachowania uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń we wskazanym miejscu.
Podstawa prawna
Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1115 ze zm.). Ustawa z 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.). Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180).