Usługi polegające na transportowaniu odpadów od klienta do miejsca składowania są usługami w zakresie handlu i można je opodatkować 3-proc. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem wystąpiła kobieta prowadząca działalność gospodarczą związaną z rekultywacją i pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami (kod PKD 39.00.Z) oraz obróbką i usuwaniem odpadów (kode PKD 38.21.Z). Wyjaśniła, że zajmuje się odbiorem odpadów poprodukcyjnych od klienta, które następnie są transportowane do miejsca składowania. Chodzi m.in. o makulaturę, papier, folie, tworzywa sztuczne. Chciała się upewnić, że do przychodów ze sprzedaży odpadów może zastosować stawkę 3 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego.
Potwierdził to dyrektor KIS. Przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.) stawkę 3 proc. stosuje się do przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu. Za taką działalność zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy uważa się sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.
– Przez towar nieprzetworzony należy rozumieć taki, którego cech nie zmieniono – wyjaśnił dyrektor KIS. Dodał, że jeśli towar został poddany jakimś czynnościom, w następstwie których jego cechy (kształt, wygląd, kolor, funkcja) zostały zmienione, nie jest on już w stanie nieprzetworzonym. Jego sprzedaż nie będzie więc działalnością handlową.
Ponieważ jednak podatniczka zajmuje się odbiorem od klientów odpadów poprodukcyjnych, które następnie są transportowane do miejsca składowania, nie ma podstaw, by uznać, że odpady są przetwarzane. To oznacza, że czynności te można traktować jako usługi w zakresie handlu i zastosować do nich 3-proc. stawkę ryczałtu. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 października 2022 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.661.2022.1.AD