Przedsiębiorca działający na podstawie zezwolenia strefowego lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji może korzystać z wyższej pomocy publicznej, nawet jeśli w trakcie realizacji inwestycji stał się dużym przedsiębiorcą – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w kolejnej interpretacji.

Tym samym utrwala się korzystne dla firm strefowych stanowisko, o którym informowaliśmy jako pierwsi w artykule „Wyższy obrót i zatrudnienie nie zmniejszają zakresu zwolnienia” (DGP nr 108/2022). Przypomnijmy, że chodzi o sytuację, gdy inwestor, który miał status średniej firmy w momencie uzyskania zezwolenia strefowego albo decyzji o wsparciu, staje się duży już w trakcie realizacji inwestycji. Zgodnie z art. 2 załącznika do unijnego rozporządzenia nr 651/2014 średni przedsiębiorca musi zatrudniać mniej niż 250 pracowników oraz osiągać roczny obrót w wysokości nieprzekraczającej 50 mln euro lub nie przekraczać rocznej sumy bilansowej w wysokości 43 mln euro. Podobne definicje znajdziemy w art. 7 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162). Jeśli więc wzrośnie obrót i zatrudnienie w danej firmie, może ona zyskać status dużego przedsiębiorcy.

Duży mógł mniej

Małe i średnie firmy mają prawo do wyższej pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Wysokość pomocy określają rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 121) i z 28 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713 ze zm.). Wynika z nich, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z bardziej intensywnej pomocy publicznej, wyższej odpowiednio o 20 proc. i 10 proc. niż limity określone dla poszczególnych regionów Polski. Duży przedsiębiorca strefowy szybciej wyczerpie limit przysługującej mu pomocy publicznej i zacznie płacić podatki.
A co, gdy firma stanie się „duża” już po uzyskaniu zezwolenia strefowego lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji? Dotąd dyrektor KIS i sądy administracyjne uważali, że w takiej sytuacji należy zmniejszyć intensywność pomocy publicznej przysługującej firmie. Potwierdzały to m.in. interpretacje dyrektora KIS z 18 grudnia 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.420. 2020.1.AWO), z 30 listopada 2020 r. (0111-KDIB1-3.4010. 404.2020.1.APO), z 23 września 2019 r. (0111-KDIB1-3.4010.320. 2019.1.MBD) oraz prawomocne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych we Wrocławiu i w Gliwicach z 24 listopada 2016 r. (I SA/Wr 1022/16) i z 10 marca 2016 r. (I SA/Gl 1229/15), a także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 czerwca 2011 r. (II FSK 214/10).

Fiskus zmienił wykładnię

Dyrektor KIS zmienił zdanie w interpretacji z 27 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.199. 2022.1.JKU). Wyjaśnił, że „przysługująca intensywność pomocy na podstawie statusu przedsiębiorstwa powinna być ustalana na dzień wydania decyzji o wsparciu i powinna być niezmienna przez cały okres realizacji inwestycji”.
Naturalny rozwój przedsiębiorstwa nie może być przesłanką do naliczenia nowej intensywności pomocy
Takie stanowisko potwierdził również w najnowszej interpretacji. Pytanie zadała spółka, która w 2017 r. uzyskała zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Zgodnie z nim miała obowiązek poniesienia wydatków inwestycyjnych do 31 grudnia 2020 r. Wtedy też miała zakończyć swoją inwestycję. W dniu wydania zezwolenia spółka miała status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnego rozporządzenia 651/2014. W trakcie realizacji inwestycji wzrosły jednak jej poziom zatrudnienia oraz obrót i stała się dużym przedsiębiorstwem.
Spółka uważała, że mimo to nie zmniejszy się poziom przysługującej jej intensywności pomocy publicznej, bo został on określony w zezwoleniu strefowym i powinien być niezmienny w całym okresie korzystania ze zwolnienia podatkowego. Na poparcie swojego stanowiska przywołała wspomnianą interpretację z 27 maja 2022 r. Wskazała, że choć dotyczyła ona działalności na podstawie decyzji o realizacji nowej inwestycji, to zaprezentowane tam stanowisko ma znaczenie także w przypadku posiadania zezwolenia strefowego.
Dyrektor KIS zgodził się z taką argumentacją i przyznał, że poziom intensywności pomocy publicznej został ustalony na dzień wydania zezwolenia i powinien być niezmienny w trakcie realizacji inwestycji.
– Najnowsza interpretacja potwierdza utrwalanie się nowej wykładni fiskusa. Nie powinno bowiem budzić wątpliwości, że naturalny rozwój przedsiębiorstwa i ewentualna zmiana statusu w czasie realizacji inwestycji czy też po jej zakończeniu, ale w okresie korzystania ze zwolnienia podatkowego, nie mogą być przesłanką do naliczenia nowej intensywności pomocy – komentuje Honorata Ścisłowicz, doradca podatkowy i partner w Hoss Advisory.
Ekspertka zwraca uwagę, że korzystanie z pomocy publicznej jest rozciągnięte w czasie, a wysokość zwolnienia podatkowego zależy od dochodowości przedsiębiorstwa. Tym samym inwestor powinien mieć jasność co do warunków zwolnienia już w momencie pozyskania zezwolenia strefowego lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.513.2022.1.PC