Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w tej kwestii zróżnicowane. Na wczorajszej rozprawie przywołano zarówno wyroki korzystne dla podatników (sygn. akt II FSK 3618/13, II FSK 1220/12), jak i prezentujące odmienne stanowisko (sygn. akt II FSK 332/11, II FSK 2208/10).
Rozpatrywana wczoraj sprawa dotyczyła spółki z o.o., która po opodatkowaniu zysku przeznaczyła jego część na fundusz załogi. Następnie wypłaciła z niego nagrody dla pracowników. Od nich musiała naliczyć i odprowadzić składki na ZUS.
Firma chciała zaliczyć te wydatki w kwocie brutto do kosztów uzyskania przychodów. Uważała, że są one ściśle związane z osiągniętym przez nią przychodem, a art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie wyłącza ich z kosztów podatkowych. Argumentowała, że nagrody przekazane pracownikom stanowią dla nich dodatkowy dochód ze stosunku pracy, co potwierdza obowiązek uregulowania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z tym są one też kosztem spółki.
Koszty liczone raz...
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu był innego zdania. Przypomniał, że kosztem podatkowym mogą być wyłącznie te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Jeśli wypłaty dokonywane są z już opodatkowanego dochodu, to tego związku nie ma – stwierdził. Dodał przy tym, że jeśli samo wynagrodzenie nie stanowi kosztu, to nie są nim również towarzyszące mu składki ZUS.
Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Wskazał, że w CIT podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica między przychodami i kosztami ich uzyskania. Zaliczenie wynagrodzeń pokrytych z zysku netto do kosztów podatkowych oznaczałoby, że zostałyby powtórnie potrącone, co jest niedopuszczalne – orzekł WSA.
...albo dwa razy
Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrujący sprawę w trzyosobowym składzie przypomniał jednak, że w orzecznictwie funkcjonuje także odmienna linia orzecznicza. Zgodnie z nią tylko na tej podstawie, że wypłata nagrody nastąpiła z zysku netto, nie można wyciągać wniosku o powtórnym ujmowaniu wydatków w kosztach uzyskania przychodów. Zwolennicy tego podejścia zwracają również uwagę, że przepisy wprost nie zabraniają takiego potrącenia. Z powodu wątpliwości Naczelny Sąd Administracyjny postanowił przedstawić problem poszerzonemu składowi.
Spór sprowadza się do tego, czy źródło finansowania wydatków wpływa na możliwość ich zaliczenia do kosztów podatkowych
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 25 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 95/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia