Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania są podatkowym kosztem nie tylko w części przypadającej na pokój przeznaczony do prowadzenia biznesu, lecz także proporcjonalnie w części przypadającej na kuchnię, toaletę i przedpokój – wyjaśnił szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmienił tym samym, z urzędu, interpretację z 7 czerwca 2016 r. (nr IPPB1/4511-461/16-2/AM) wydaną przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
Z pytaniem o to wystąpiła przed laty podatniczka, która prowadziła działalność gospodarczą w mieszkaniu kupionym na kredyt hipoteczny. Wyjaśniła, że jeden pokój (o powierzchni stanowiącej 24,35 proc. ogólnej powierzchni mieszkania) przeznaczyła na prowadzenie działalności gospodarczej (przechowuje tam m.in. dokumenty, przyjmuje klientów).
Oprócz tego do celów tej działalności kobieta wydzieliła część powierzchni ogólnego użytku, tj. kuchni, toalety i przedpokoju – w wymiarze 5,65 proc. ogólnej powierzchni mieszkania. Chciała się upewnić, że odsetki od kredytu hipotecznego może zaliczyć do podatkowych kosztów w takiej proporcji, w jakiej wykorzystuje do prowadzenia biznesu pokój i część powierzchni ogólnego użytku (tj. kuchni, toalety i przedpokoju).
Dyrektor IS w Warszawie zgodził się z nią tylko co do zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odsetek w proporcji przypadającej na pokój. Nie zgodził się na potrącanie od przychodu odsetek w proporcji przypadającej na część powierzchni ogólnego użytku, tj. kuchni, toalety i korytarza. Argumentował, że wydatki związane z utrzymaniem tej powierzchni nie służą wyłącznie do celów działalności gospodarczej, lecz są wykorzystywane przede wszystkim na własne cele mieszkaniowe. Niezależnie bowiem od tego, czy podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, czy tego nie robi, wykorzystuje tę część mieszkania na cele osobiste i ponosi koszty związane z jej utrzymaniem – tłumaczył dyrektor izby.
Nie zgodził się z tym szef Krajowej Administracji Skarbowej. Przyznał rację podatniczce, zgadzając się na odliczenie odsetek w większej części.
– Przepisy ustawy o PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – wyjaśnił organ. ©℗
Interpretacja zmieniająca wydana przez szefa KAS 15 września 2022 r., sygn. DOP3.8220.114.2020.HTCE