Generalna zasada mówi, że inwentaryzacja może się rozpocząć trzy miesiące przed dniem bilansowym w jednostkach, w których rok bilansowy pokrywa się z rokiem podatkowym. Wrzesień jest więc idealnym terminem na wybór rewidenta firmy audytorskiej, bo należy tego dokonać w takim czasie, aby wskazany przez nią audytor mógł wziąć udział w rocznej inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, a to oznacza konieczność wcześniejszego poinformowania go o terminie spisu. Co ważne, firma audytorska musi zostać wybrana poprzez podjęcie stosownej uchwały przez odpowiedni organ; np. w spółce z o.o. będzie to zwyczajne zgromadzenie wspólników, a w niektórych spółkach kapitałowych wyboru biegłego rewidenta może dokonać rada nadzorcza (komisja rewizyjna). O tym, który jest to organ, przesądza statut lub wiążące jednostkę przepisy prawa [ramka].