W spółce z o.o. w związku z potrzebą zatrudnienia dodatkowych pracowników przeprowadzono proces rekrutacyjny. Czy wydatki z nim związane mogą stanowić koszt?
Określony wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu, jeżeli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła oraz nie znajduje się na liście wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.
Koszty rekrutacji należy uznać za wydatki związane z potencjalnymi przychodami. Ma ona bowiem na celu znalezienie pracowników, którzy odpowiadają zapotrzebowaniu pracodawcy. Pozyskanie jak najlepszych pracowników przekłada się z kolei na przychody osiągane przez pracodawcę, więc w konsekwencji należy uznać, że wydatek na rekrutację jest kosztem uzyskania przychodów.
Dlatego wskazane w pytaniu wydatki stanowią koszt. Stanowisko takie potwierdził naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, który 16 lipca 2007 r. w piśmie nr 1472/ROP1/423217/07/KUKM, stwierdził: „Wydatki poniesione na proces pozyskiwania pracowników odpowiadają kryteriom wynikającym z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a treść art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie wyłącza przedmiotowych wydatków z kosztów uzyskania przychodów, będą one stanowiły dlaspółki koszty uzyskania przychodów”.
Wydatki związane z rekrutacją pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, nawet jeśli ostatecznie nie zostaną oni zatrudnieni w firmie. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 września 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 999/07. Sąd uznał, że jeśli spółka ponosi wydatki na rekrutację pracowników i otrzymują oni wynagrodzenie za wzięcie w niej udziału, to można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, nawet jeśli rekrutowani nie podpisali umowy o pracę.
Organy podatkowe twierdziły, że spółka może zaliczyć wydatki na rekrutację jedynie w przypadku, gdy pracownicy podpisywali umowy.
Podstawa prawna
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851).