Dopóki spółka korzysta z generatora awaryjnego o mocy nieprzekraczającej 1 MW, dopóty zużyta przez nią energia jest bez akcyzy. Ale gdy uruchomi drugi generator i łączna ich moc przekroczy 1 MW, to preferencji nie będzie – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o spółkę, która w trzech zakładach ma generatory awaryjne o mocy: 128 kW, 280 kW i 1600 kW, czyli w sumie ponad 1,6 MW. Są one od siebie odrębne, nie współpracują ze sobą i nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Dotychczas – jak wyjaśniła spółka – używany był tylko jeden z nich, o mocy nieprzekraczającej 1 MW.
Spółka zaznaczyła, że nie ma koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję ani obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów prawa energetycznego (Dz.U. z 2021 poz. 716).
Problem powstał na tle par. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1178). Przepis ten zwalnia z akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.
Spółka uważała, że choć łączna moc wszystkich jej generatorów awaryjnych przekracza 1 MW, to będzie ona miała prawo do zwolnienia z akcyzy, gdy będzie korzystać ze słabszych generatorów, o mocy poniżej 1 MW.
Była też przekonana, że zwolnienie to będzie jej przysługiwać, nawet gdy będzie używać mocniejszego generatora (o mocy 1,6 MW), jeżeli tylko będzie on pracował z mniejszym obciążeniem, czyli z mocą nieprzekraczającą 1 MW.
Dyrektor KIS zgodził się z nią tylko w pierwszej kwestii. Wyjaśnił, że co do zasady zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który nie ma koncesji, a wyprodukował tę energię, jest czynnością opodatkowaną akcyzą. Wynika to z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.
Zasadniczo więc spółka, zużywając prąd wyprodukowany przez siebie z generatorów zainstalowanych w swoich zakładach, staje się podatnikiem akcyzy w stosunku do całości energii wyprodukowanej we wszystkich generatorach, zużywanej w swoich zakładach. Może jednak przysługiwać jej zwolnienie na podstawie par. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 28 czerwca 2021 r.
Organ wyjaśnił, że jeżeli spółka korzysta tylko z jednego generatora awaryjnego, którego moc nie przekracza 1 MW, to ma prawo do zwolnienia z akcyzy. Gdyby jednak skorzystała z innego generatora lub generatorów, i w efekcie ich łączna moc przekroczyłaby 1 MW, to straci prawo do zwolnienia – właśnie z uwagi na przekroczenie łącznego limitu mocy.
Dyrektor wyjaśnił też, że jeśli spółka uruchomi generator o mocy 1,6 MW, to z miejsca dojdzie do przekroczenia dopuszczalnej mocy 1 MW i zużyta przez nią energia nie będzie zwolniona z akcyzy. Zwolnienie podatkowe odnosi się bowiem nie do ilości energii elektrycznej wytwarzanej w danym generatorze, lecz do łącznej mocy użytkowanych generatorów. „Ustawodawca posłużył się pojęciem łącznej mocy generatorów, a nie innymi parametrami tych urządzeń (np. mocą osiągalną netto, mocą użyteczną, mocą surową, mocą efektywną itp.)” – wyjaśnił dyrektor KIS. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.153.2022.1.JS