Płatnicy, którzy wypłacają zagranicznym podmiotom powiązanym ponad 2 mln zł rocznie za użytkowanie urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, nie muszą stosować tzw. mechanizmu pay and refund.

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
To samo napisaliśmy w artykule „Legislacyjne zamieszanie w podatku u źródła” (DGP nr 162/2022), ale informację tę woleliśmy jeszcze potwierdzić w MF.
Przypomnijmy, że chodzi o mechanizm pay and refund, który wszedł w życie z trzyletnim opóźnieniem – od 2022 r. Polega on na tym, że przy wypłacie należności zagranicznemu kontrahentowi polska firma musi – jako płatnik – potrącić w Polsce podatek według krajowej stawki 19 proc. lub 20 proc. Nie może zastosować zwolnień ani preferencyjnych stawek podatku wynikających z unijnych dyrektyw lub międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dopiero potem zagraniczni podatnicy mogą ewentualnie się starać o zwrot ewentualnej nadpłaty.
Z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 12 ustawy o PIT wynika, że obecnie powinni tak postępować płatnicy, którzy wypłacają zagranicznemu podmiotowi powiązanemu ponad 2 mln zł rocznie z tytułu: dywidend, odsetek i należności licencyjnych, czyli również należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego (w tym także środka transportu), urządzenia handlowego lub naukowego.
Problem polega na tym, że w 2018 r. minister finansów wyłączył stosowanie tego mechanizmu w odniesieniu do należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego (w tym także środka transportu), urządzenia handlowego lub naukowego. Zrobił tak w dwóch rozporządzeniach – z 31 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2545 – w zakresie CIT) i (Dz.U. poz. 2541 – w zakresie PIT).
Powstało pytanie, czy wyłączenia te wciąż obowiązują i czy w tym zakresie rozporządzenia są ważniejsze niż przepisy ustawowe, które nakazują stosować mechanizm pay and refund również do tych należności.
We wspomnianym artykule zacytowaliśmy ekspertów od legislacji. Ich zdaniem nie ulega wątpliwości, że płatnicy powinni w tym zakresie stosować się do rozporządzeń. Minister wydał je bowiem na podstawie ustawowych delegacji, które wciąż są w ustawach o CIT i PIT.
Taką wykładnię potwierdza również resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
To oznacza, że przedsiębiorca, który wypłaca zagranicznemu podmiotowi powiązanemu ponad 2 mln zł rocznie, np. za najem samochodu lub urządzenia przemysłowego, może pobierać podatek u źródła według preferencyjnej stawki (np. 5 proc.) wynikającej z międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (o ile kontrahent przedstawi swój certyfikat rezydencji).
Przed dokonaniem wypłaty i potrąceniem daniny według obniżonej stawki polski płatnik powinien pamiętać jedynie o dochowaniu należytej staranności. ©℗
Odpowiedź MF na pytanie DGP
Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 2545 – red.) nadal obowiązuje i dlatego mechanizm pay and refund – na postawie par. 2 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia – nie ma zastosowania do wypłat należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego. Rozporządzenie nie utraciło mocy wskutek zmian w przepisie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT wprowadzonych 1 stycznia 2022 r. Dlatego też stosowanie przepisów art. 26 ust. 2e ustawy o CIT jest wyłączone w przypadku wypłat z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego.