O tym, czy mamy do czynienia z jednym przestępstwem skarbowym, czy z wieloma, nie decyduje liczba spowodowanych nim skutków, ponieważ jedność przestępstwa skarbowego zależy od czynu sprawcy, a nie od liczby skutków – orzekł Sąd Rejonowy w Kętrzynie.

Z tego powodu sąd uznał, że przechowywanie 220 tys. sztuk papierosów bez wymaganych banderol akcyzowych, w tym 160 tys. sztuk z podrobionymi znakami towarowymi, jest jednym czynem zabronionym, wyczerpującym dyspozycję kilku przepisów kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 305 par. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 324).
Ten ostatni przepis sankcjonuje oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym i obrót takimi towarami. Natomiast wskazane przez sąd przepisy kodeksu karnego skarbowego dotyczyły:
  • paserstwa akcyzowego (art. 65 par. 1 i 3),
  • uchylania się od opodatkowania (art. 54 par. 1 i 2) i
  • nabywania, przechowywania, przewożenia, przesyłania, przenoszenia towaru stanowiącego przedmiot czynu zabronionego (art. 91 par. 1 i 3).

Na podstawie różnych ustaw…

Zgodnie z art. 7 par. 1 k.k.s., jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach tego kodeksu, to sprawcy przypisuje się tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe – na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.
Co innego, gdy ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa lub wykroczenia określonego w przepisach karnych innej ustawy. W takiej sytuacji stosuje się każdy z tych przepisów (art. 8 par. 1 k.k.s.), przy czym wykonaniu podlega tylko najsurowsza z kar (art. 8 par. 2 k.k.s.).
Dlatego w tej sprawie sąd skazał sprawcę zarówno za przestępstwo skarbowe (ścigane na podstawie art. 91 par. 1 k.k.s.), jak i za oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym i wprowadzanie ich do obrotu. Za przestępstwo skarbowe wymierzył grzywnę 160 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na 100 zł. Natomiast za przestępstwo popełnione na podstawie art. 305 par. 1 prawa własności przemysłowej nałożył grzywnę 120 stawek dziennych (wysokość jednej stawki również ustalił na 100 zł).
Zarazem jednak sąd orzekł, że wykonaniu podlega tylko surowsza kara (w tym wypadku 160 stawek dziennych), bo tak nakazuje art. 8 par. 2 k.k.s.

…tego samego kodeksu …

Niezależnie od tego sąd wymierzył sprawcy grzywnę za jedno przestępstwo skarbowe na podstawie zbiegających się przepisów tego samego kodeksu – karnego skarbowego: art. 65 (paserstwo akcyzowe ) i art. 54 (uchylanie się od opodatkowania).
W tym wypadku zadziałał wspomniany już art. 7 par. 1 k.k.s., zgodnie z którym sprawcy przypisuje się tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe – na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów tego samego kodeksu. Sąd wymierzył więc jedną grzywnę w wysokości 120 stawek dziennych (ustalając wysokość każdej stawki na 100 zł).

…oraz innego kodeksu

Nie przeszkadzało to nałożyć na sprawcę jeszcze jedną karę – za pomocnictwo w popełnieniu czynu zabronionego sankcjonowane na podstawie art. 18 par. 3 kodeksu karnego. W tym wypadku chodziło o pomocnictwo w nielegalnym wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, czyli w czynie zabronionym na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2352).
Zgodnie z art. 19 par. 1 k.k. sąd wymierza karę za pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. W tym wypadku była to grzywna 120 stawek dziennych (100 zł każda stawka).

Kara łączna

Na koniec sąd połączył orzeczone jednostkowe kary grzywny i w ich miejsce wymierzył oskarżonemu łączną karę grzywny w wysokości 300 stawek dziennych (ustalając wysokość każdej stawki na 100 zł).
Kierował się tu art. 39 par. 1 k.k.s. oraz art. 85 par. 1 k.k. i art. 86 par. 2 k.k., które określają sposób wymierzania kary łącznej. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie z 27 maja 2022 r., sygn. akt II K 406/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia