Rząd planuje nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Założenia projektu zakładają m.in. modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

Założenia projektu pojawiły się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wcześniej zmiany zapowiadał w wywiadzie dla DGP wiceminister finansów Artur Soboń. "Chcielibyśmy zawiesić na rok minimalny CIT i zaproponować od 2023 r. nowe rozwiązanie - bardziej zrozumiałe, czytelne i, mam nadzieję, bardziej przewidywalne w stosowaniu" - mówił (rozmowa dostępna pod linkiem: Soboń: To nie jest dobry czas na zupełnie nowe rozwiązania podatkowe [WYWIAD]). Faktycznie, w propozycjach rządu znalazły się przepisy zawieszające minimalny podatek dochodowy w 2022 r. oraz rozszerzające krąg podatników zwolnionych z tego podatku. To jednak nie wszystko - planowane jest m.in. uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”.

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych planowane jest na III kw. Cele projektu to m.in:

1. Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

- zawieszenie stosowania (zwolnienie) przepisów ustawy CIT w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (ochrona polskich firm przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty),

- wprowadzenie zmian w konstrukcji samego podatku, tj. w szczególności:

• podwyższenie, do 2%, wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego),

• wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania - według wyboru podatnika

rozszerzenie katalogu wyłączeń z tego podatku (o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji).

2. Zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika

- odejście od kwartalnej aktualizacji danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku (po zmianie aktualizacja następować będzie w terminie do dnia 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości - tj. wg stanu na 1 sierpnia).

3. Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)

- wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub wielokrotne opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych,

- doprecyzowanie przesłanki określonej dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku,

- doprecyzowanie definicji jednostki zależnej - zmiana o charakterze redakcyjnym/uzupełniającym.

4. Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów

- objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,

- doprecyzowanie, że podmiot powiązany na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),

- uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego (warunek niższego opodatkowania odnosi się wprost do przychodów podmiotu powiązanego z określonej należności, a nie do całokształtu działalności lub dochodu podmiotu powiązanego),

- odpowiednie stosowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania.

5.Zmiany w podatku u źródła (WHT)

- wyłączenie stosowania niektórych obowiązków szeroko rozumianych płatników (tj. zarówno emitenta jako płatnika sensu stricto, jak i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym) w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych),

- uelastycznienie konstrukcji (wydłużenie zakresu czasowego) oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu (złożenie oświadczenia pozwalałoby nie stosować tego mechanizmu przez kolejnych siedem miesięcy, a nie jak obecnie, jedynie trzy).

6. Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

- doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych. Wyłączeniu podlegać wyższa kwota (kwota 3 000 000 zł; 30% EBITDA).

- przepisami nie byłyby objęte tymi przepisami przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach z podatnikiem niepowiązanych.

7. Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)

- zastąpienie definicji spółki zależnej, krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej definicjami krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej,

- doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie 1 roku posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji) w spółkach zależnych),

- rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną,

- przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend wynikającego z Dyrektywy Parent Subsidiary,

- umożliwienie, aby w ramach PSH krajowa spółka zależna mogła korzystać ze zwolnienia w przewidzianego dla specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji,

- wprowadzenie 100% zwolnienia z dywidend (aktualnie zwolnienie dla 95% dywidendy).

8. Zmiana przepisów dotyczących estońskiego CIT

- modyfikacje sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą),

- modyfikacje terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego (przesądzenie, że zawiadomienie to składa się do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem)

- zmiana warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej (dookreślenie, że zobowiązanie to wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych),

- zmiana terminu na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia (jednoznaczne wskazanie, że w przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w całości, podatnik jest zobowiązany uiścić podatek w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem),

- modyfikacja terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

Co jeszcze się zmieni?

Ponadto planowana jest zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, także zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków.

Planowane jest też uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”, ze względu na

- istotne wątpliwości interpretacyjne dotyczące regulacji dot. ukrytej dywidendy w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy przepisami o ukrytej dywidendzie i o cenach transferowych;
- postulaty organizacji branżowych;
- szeroki charakter przesłanek prowadzących do uznania kosztów za ukrytą dywidendę;

- niepewną sytuację gospodarczą, w jakiej znalazły się wskutek wojny w Ukrainie podmioty prowadzące działalność w Polsce.

Więcej o planowanych zmianach w CIT w środę 22 czerwca w DGP we wersji papierowej i elektronicznej.