Wydatki objęte ulgą termomodernizacyjną muszą być udokumentowane fakturą wystawioną na podatnika. Po jego śmierci spadkobierca nie przejmuje więc prawa do ulgi, bo faktura jest wystawiona na kogoś innego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Inne wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2022 r. (sygn. akt II FSK 249/20). Wprawdzie w tej sprawie chodziło o inny rodzaj odliczeń, ale w obu argumentacja fiskusa była niemal identyczna.
Spór dotyczy bowiem tego samego przepisu – art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach podatkowych majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.
Zdaniem dyrektora KIS prawa majątkowe to np. prawo do zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku, niewykorzystane przez spadkodawcę prawo do rozłożenia zapłaty podatku na raty. Nie można natomiast dziedziczyć praw związanych ściśle z osobą zmarłego – uważa dyrektor KIS. Zalicza do nich przysługujące spadkodawcy prawa do ulg i zwolnień podatkowych.
Stwierdził tak również w najnowszej interpretacji. Uznał, że spadkobierca nie ma prawa do ulg i zwolnień wynikających z ustawy o PIT, które teoretycznie przysługiwałyby spadkodawcy, ale z których nie mógł on skorzystać z powodu śmierci. Z tego względu odmówił spadkobierczyni prawa dziedziczenia ulgi termomodernizacyjnej.
Innego zdania był NSA w wyroku z 17 maja 2022 r. (sygn. akt II FSK 249/20). Zapadł on w sprawie przejęcia po zmarłym prawa do kosztów uzyskania przychodu. Pisaliśmy o nim szerzej w artykule „Można dziedziczyć koszt uzyskania przychodu” (DGP nr 99/2022).
Sąd kasacyjny w pełni zgodził się wówczas z WSA w Gliwicach, że pojęcie praw majątkowych należy rozumieć szerzej i że w art. 97 par. 1 ordynacji chodzi o „takie prawa, wynikające z regulacji podatkowych, które za życia zmarłego następnie podatnika kształtowały jego sytuację z punktu widzenia ekonomicznego, a więc przede wszystkim prowadziły do zmniejszenia czy wręcz wyeliminowania obciążenia spadkodawcy podatkiem”.
Sądy obu instancji nie zgodziły się więc z fiskusem, że prawo do ulgi ma charakter osobisty i nie podlega sukcesji. Orzekły, że za prawo majątkowe należy uznać nie tylko prawo do ulgi czy zwolnienia podatkowego, lecz także prawo do pomniejszenia przychodu o koszty poniesione przez spadkodawcę na nabycie nieruchomości, która w dalszej kolejności w drodze dziedziczenia przeszła na spadkobiercę.
Nie bez znaczenia dla takiej wykładni była tu uchwała NSA z 17 listopada 2014 r. (sygn. akt II FPS 3/14). Dotyczyła ona pomniejszenia przez spadkobiercę przychodu o wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie instrumentów finansowych. Sądy często sięgają do uzasadnienia tej uchwały w innych sprawach dotyczących przejmowania po spadkodawcy praw majątkowych przewidzianych w przepisach podatkowych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 maja 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.449.2022.1.EW