Inne wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2022 r. (sygn. akt II FSK 249/20). Wprawdzie w tej sprawie chodziło o inny rodzaj odliczeń, ale w obu argumentacja fiskusa była niemal identyczna.
Spór dotyczy bowiem tego samego przepisu – art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach podatkowych majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.