Chodziło o spółkę świadczącą usługi geodezyjne. W celu wykonania pomiarów spółka wysyła w podróże służbowe inżynierów geodetów. Ich praca jest niebezpieczna (na morskich platformach wiertniczych), więc firma wykupuje każdemu z nich polisy ubezpieczeniowe na wypadek zagranicznego leczenia, transportu zwłok do Polski, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innych roszczeń, które mogłyby powstać w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
Spółka uważała, że wartość tych polis nie jest dla pracowników przychodem, więc ona sama jako płatnik nie musi potrącać od nich zaliczek na PIT. Przywołała wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13), z którego wynika, że opodatkowanym przychodem mogą być wyłącznie takie nieodpłatne świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika i w jego interesie oraz mają wymierną wartość, którą można przypisać konkretnemu pracownikowi.