Od czerwca właściciele nieruchomości komercyjnych będą już płacić podatek od przychodów z budynków. To skutek zniesienia od 16 maja stanu epidemii.

Co prawda pozostanie stan zagrożenia epidemicznego, ale nie ma to już znaczenia dla części preferencji podatkowych wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.
Część przepisów bowiem przewiduje ulgi tylko na czas obowiązywania stanu epidemii.

Już od czerwca

Z wygaśnięciem zwolnienia, i to już od 1 czerwca, muszą liczyć się właściciele nieruchomości komercyjnych o wartości co najmniej 10 mln zł, jeżeli są one wynajmowane, wydzierżawiane lub oddane do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze. – Z końcem maja bowiem (czyli miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii) przestanie obowiązywać zwolnienie z podatku od przychodów z budynków – zwraca uwagę Katarzyna Nosal, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.
Odwołanie stanu epidemii jest też istotne dla podatników płacących 5-proc. CIT od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Ulga na czas epidemii polega na tym, że 5-proc. stawkę można stosować już przy zaliczkach na podatek.
Po zniesieniu stanu epidemii podatnicy CIT będą mogli ją zastosować jeszcze przy zaliczce za maj. Od czerwca nie będzie już to możliwe. 5-proc. stawkę uwzględnią dopiero przy rozliczeniu rocznym.
Co innego podatnicy PIT – oni mogą korzystać z preferencji jeszcze do końca 2022 r.
Odwołanie stanu epidemii ma też znaczenie dla podatników, którzy ponoszą koszty kwalifikowane w związku z działalnością badawczo-rozwojową w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Ostatni raz mogą rozliczyć te koszty w zaliczkach na PIT i CIT za maj. Potem będą mieli prawo do ulgi dopiero w rozliczeniu rocznym.
Do końca maja – jak przypomina Katarzyna Nosal – można też skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Tylko do końca maja da się odliczyć darowizny przekazane na cele związane z COVID-19 określonym instytucjom i organizacjom pożytku publicznego (zgodnie z art. 52n, art. 52x ustawy o PIT i art. 38g oraz art. 38p ustawy o CIT).

Do końca roku

Mimo odwołania stanu epidemii z części preferencji można jeszcze korzystać do końca 2022 r. Dłużnicy nie muszą się więc jeszcze martwić przepisami o uldze na złe długi w PIT i CIT.
Do końca tego roku limit zwolnienia dla zapomóg wypłaconych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji wynosi 3 tys. zł, a od 2023 r. wróci do poziomu 1 tys. zł.
Limit zwolnienia dla zapomóg dotyczących indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wynosi nadal 10 tys. zł, ale od 2023 r. będzie to już tylko 6 tys. zł.
Od 2023 r. niższy będzie też limit zwolnienia dla świadczeń od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką lub uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Chodzi o świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Obecnie jest to 2 tys. zł, a po odwołaniu stanu epidemii limit wróci do poziomu 1 tys. zł.
Od 2023 r. niższy będzie też limit zwolnienia z PIT dla dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 ze środków obrotowych. Obecnie wynosi on 3 tys. zł, a od 2023 r. wróci do poziomu 2 tys. zł.

Zmiana w akcyzie

Po odwołaniu stanu epidemii zacznie obowiązywać nowe brzmienie art. 138t ustawy o podatku akcyzowym – przypomniało wczoraj Ministerstwo Finansów. To oznacza, że podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy o mocy przekraczającej 50 proc. objętości, skażony w odpowiedni sposób, będą musiały prowadzić rejestr podmiotów odbierających te wyroby. Chodzi o dwa przypadki:
  • gdy podmiot będzie sprzedawał produkty w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub
  • jednorazowo w łącznej ilości większej niż 10 litrów.
Wymóg ten miał obowiązywać już od 1 maja 2021 r., ale na czas pandemii go zawieszono.

Stan zagrożenia nadal obowiązuje

Od 16 maja będziemy mieli do czynienia ze stanem zagrożenia epidemicznego. W związku z tym część covidowych przepisów podatkowych nadal będzie obowiązywała.
– Nadal nie trzeba będzie raportować krajowych schematów podatkowych (MDR). Utrzymane w mocy zostaną też m.in. preferencje w zakresie posiadania certyfikatu rezydencji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie miał natomiast ciągle sześć miesięcy na wydanie interpretacji podatkowych – wylicza Katarzyna Nosal. ©℗
Wpływ zniesienia stanu epidemii na terminy podatkowe
1. Zwolnienie z podatku przychodów z budynków
Art. 38ha ustawy o CIT:
Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 24b, ustalone za okres:
1) od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
2. Prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Art. 52s ustawy o PIT i art. 38k ustawy o CIT:
Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
3. Prawo do stosowania 5 proc. podatku od dochodów z IP BOX wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 przy obliczaniu zaliczek
Art. 38m ustawy o CIT:
Podatnicy, o których mowa w art. 24d, osiągający w roku podatkowym, który:
1) rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub
2) rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19
– kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, mogą stosować w trakcie tego roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
Art. 52u ustawy o PIT:
Podatnicy, o których mowa w art. 30ca, osiągający w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
4. Odliczenie darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz wybranych instytucji
Art. 52n, 52x ustawy o PIT i art. 38g, art. 38p ustawy o CIT
Przepisy te pozwalają odliczyć od podstawy obliczenia podatku darowizny w postaci laptopów lub tabletów na przeciwdziałanie COVID-19 dla wskazanych w przepisach organizacji i instytucji przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
5. Prawo do rozliczania w zaliczkach na podatek dochodowy kosztów kwalifikowanych B+R ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19
Art. 38l ustawy o CIT:
Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d, ponoszone w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 25 ust. 1 lub 1b, w trakcie roku podatkowego, który:
1) rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r.;
2) rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
Art. 52t ustawy o PIT:
Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e, ponoszone w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 44 ust. 3, 3g, 3f i 3h.
6. Wyższe limity zwolnień z PIT
Art. 52l ustawy o PIT:
Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1:
1) pkt 9a (zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26) – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 3000 zł;
2) pkt 26 lit. b (zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci ze środków obrotowych) – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 10 000 zł;
3) pkt 67 (świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką lub uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola) – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 2000 zł;
4) pkt 78 lit. b (dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 ze środków obrotowych) – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 3000 zł.
Art. 52t ustawy o PIT:
Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e, ponoszone w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 44 ust. 3, 3g, 3f i 3h.
7. Wyłączenie ulgi na złe długi w PIT i CIT
Art. 52q ustawy o PIT:
Zwalnia się dłużnika z obowiązku zwiększenia dochodu, jeśli nie zapłaci należności w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, jego przychody w tym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym są niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów oraz podatnik poniósł odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Art. 52w ustawy o PIT – daje prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na PIT.
Art. 38i, art. 38o ustawy o CIT – przewidują analogiczne rozwiązania.