Co prawda pozostanie stan zagrożenia epidemicznego, ale nie ma to już znaczenia dla części preferencji podatkowych wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.
Część przepisów bowiem przewiduje ulgi tylko na czas obowiązywania stanu epidemii.

Już od czerwca

Reklama
Z wygaśnięciem zwolnienia, i to już od 1 czerwca, muszą liczyć się właściciele nieruchomości komercyjnych o wartości co najmniej 10 mln zł, jeżeli są one wynajmowane, wydzierżawiane lub oddane do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze. – Z końcem maja bowiem (czyli miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii) przestanie obowiązywać zwolnienie z podatku od przychodów z budynków – zwraca uwagę Katarzyna Nosal, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.
Odwołanie stanu epidemii jest też istotne dla podatników płacących 5-proc. CIT od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Ulga na czas epidemii polega na tym, że 5-proc. stawkę można stosować już przy zaliczkach na podatek.

Reklama
Po zniesieniu stanu epidemii podatnicy CIT będą mogli ją zastosować jeszcze przy zaliczce za maj. Od czerwca nie będzie już to możliwe. 5-proc. stawkę uwzględnią dopiero przy rozliczeniu rocznym.
Co innego podatnicy PIT – oni mogą korzystać z preferencji jeszcze do końca 2022 r.
Odwołanie stanu epidemii ma też znaczenie dla podatników, którzy ponoszą koszty kwalifikowane w związku z działalnością badawczo-rozwojową w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Ostatni raz mogą rozliczyć te koszty w zaliczkach na PIT i CIT za maj. Potem będą mieli prawo do ulgi dopiero w rozliczeniu rocznym.
Do końca maja – jak przypomina Katarzyna Nosal – można też skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Tylko do końca maja da się odliczyć darowizny przekazane na cele związane z COVID-19 określonym instytucjom i organizacjom pożytku publicznego (zgodnie z art. 52n, art. 52x ustawy o PIT i art. 38g oraz art. 38p ustawy o CIT).

Do końca roku

Mimo odwołania stanu epidemii z części preferencji można jeszcze korzystać do końca 2022 r. Dłużnicy nie muszą się więc jeszcze martwić przepisami o uldze na złe długi w PIT i CIT.
Do końca tego roku limit zwolnienia dla zapomóg wypłaconych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji wynosi 3 tys. zł, a od 2023 r. wróci do poziomu 1 tys. zł.
Limit zwolnienia dla zapomóg dotyczących indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wynosi nadal 10 tys. zł, ale od 2023 r. będzie to już tylko 6 tys. zł.
Od 2023 r. niższy będzie też limit zwolnienia dla świadczeń od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką lub uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Chodzi o świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Obecnie jest to 2 tys. zł, a po odwołaniu stanu epidemii limit wróci do poziomu 1 tys. zł.
Od 2023 r. niższy będzie też limit zwolnienia z PIT dla dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 ze środków obrotowych. Obecnie wynosi on 3 tys. zł, a od 2023 r. wróci do poziomu 2 tys. zł.

Zmiana w akcyzie

Po odwołaniu stanu epidemii zacznie obowiązywać nowe brzmienie art. 138t ustawy o podatku akcyzowym – przypomniało wczoraj Ministerstwo Finansów. To oznacza, że podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy o mocy przekraczającej 50 proc. objętości, skażony w odpowiedni sposób, będą musiały prowadzić rejestr podmiotów odbierających te wyroby. Chodzi o dwa przypadki:
  • gdy podmiot będzie sprzedawał produkty w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub
  • jednorazowo w łącznej ilości większej niż 10 litrów.
Wymóg ten miał obowiązywać już od 1 maja 2021 r., ale na czas pandemii go zawieszono.

Stan zagrożenia nadal obowiązuje

Od 16 maja będziemy mieli do czynienia ze stanem zagrożenia epidemicznego. W związku z tym część covidowych przepisów podatkowych nadal będzie obowiązywała.
– Nadal nie trzeba będzie raportować krajowych schematów podatkowych (MDR). Utrzymane w mocy zostaną też m.in. preferencje w zakresie posiadania certyfikatu rezydencji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie miał natomiast ciągle sześć miesięcy na wydanie interpretacji podatkowych – wylicza Katarzyna Nosal. ©℗
Wpływ zniesienia stanu epidemii na terminy podatkowe
1. Zwolnienie z podatku przychodów z budynków
Art. 38ha ustawy o CIT:
Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 24b, ustalone za okres:
1) od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
2. Prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Art. 52s ustawy o PIT i art. 38k ustawy o CIT:
Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
3. Prawo do stosowania 5 proc. podatku od dochodów z IP BOX wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 przy obliczaniu zaliczek
Art. 38m ustawy o CIT:
Podatnicy, o których mowa w art. 24d, osiągający w roku podatkowym, który:
1) rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub
2) rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19
– kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, mogą stosować w trakcie tego roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
Art. 52u ustawy o PIT:
Podatnicy, o których mowa w art. 30ca, osiągający w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
4. Odliczenie darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz wybranych instytucji
Art. 52n, 52x ustawy o PIT i art. 38g, art. 38p ustawy o CIT
Przepisy te pozwalają odliczyć od podstawy obliczenia podatku darowizny w postaci laptopów lub tabletów na przeciwdziałanie COVID-19 dla wskazanych w przepisach organizacji i instytucji przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
5. Prawo do rozliczania w zaliczkach na podatek dochodowy kosztów kwalifikowanych B+R ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19
Art. 38l ustawy o CIT:
Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d, ponoszone w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 25 ust. 1 lub 1b, w trakcie roku podatkowego, który:
1) rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r.;
2) rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
Art. 52t ustawy o PIT:
Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e, ponoszone w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 44 ust. 3, 3g, 3f i 3h.
6. Wyższe limity zwolnień z PIT
Art. 52l ustawy o PIT:
Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1:
1) pkt 9a (zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26) – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 3000 zł;
2) pkt 26 lit. b (zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci ze środków obrotowych) – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 10 000 zł;
3) pkt 67 (świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką lub uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola) – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 2000 zł;
4) pkt 78 lit. b (dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 ze środków obrotowych) – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 3000 zł.
Art. 52t ustawy o PIT:
Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e, ponoszone w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 44 ust. 3, 3g, 3f i 3h.
7. Wyłączenie ulgi na złe długi w PIT i CIT
Art. 52q ustawy o PIT:
Zwalnia się dłużnika z obowiązku zwiększenia dochodu, jeśli nie zapłaci należności w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, jego przychody w tym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym są niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów oraz podatnik poniósł odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Art. 52w ustawy o PIT – daje prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na PIT.
Art. 38i, art. 38o ustawy o CIT – przewidują analogiczne rozwiązania.