Mam wątpliwość, czy w bilansie urzędu wykazać w pozycji „Sumy obce” w pasywach zabezpieczenia wykonania umów? Chodzi o te przyjęte w formie gwarancji ubezpieczeniowych, które są ewidencjonowane na koncie pozabilansowym.
Skoro zapytanie dotyczy form prawnych zabezpieczenia wykonania umów, warto wspomnieć, że takie mechanizmy prawne funkcjonują na gruncie zamówień publicznych, na co jednoznacznie wskazują przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). Istotny tu będzie choćby art. 449 tego aktu, z którego m.in. wynika, że zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia. Z formalnego punktu widzenia zabezpieczenie wykonania umowy stanowi więc należność warunkową przysługującą zamawiającemu na wypadek problemów z wykonaniem umowy przez wykonawcę. Z kolei formy zabezpieczenia ustawodawca określił w art. 450 p.z.p., wymieniając w ust. 1 takie jak wnoszone m.in. w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.