Senat podjął we wtorek uchwałę ws. wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianach podatkowych w związku wojną w Ukrainie. Zakłada on m.in. zwolnienie z PIT niektórych dochodów obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę.

Senat przyjął podczas wtorkowego głosowania projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Jednocześnie podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu.

Senacki projekt wprowadza zmiany m.in. w podatkach PIT oraz CIT (w odniesieniu m.in. do obywateli Ukrainy i Białorusi); zakłada też ustanowienie "epizodycznych regulacji podatkowych mających przeciwdziałać skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".

Ulga na powrót dla obywateli Ukrainy i Białorusi

Chodzi m.in. o zwolnienie z podatku dochodowego obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę. Odbyłoby się to w ramach rozszerzenie w PIT beneficjentów tzw. ulgi na powrót o obywatela Ukrainy lub Białorusi, który od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeniósł miejsce zamieszkania z Ukrainy lub Białorusi do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Ulga ta obejmować ma roczne przychody do kwoty 85 528 zł osiągniętych z tytułu stosunku pracy, stosunków pokrewnych, umów zlecenia w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

Projektowana ustawa przewiduje m.in. zwolnienie od podatku od spadków i darowizn "nabycia w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych" przez obywatela Ukrainy lub Białorusi, który w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeniósł miejsce zamieszkania z Ukrainy lub Białorusi do Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Bez PIT od nieodpłatnych świadczeń

Zakłada się też zwolnienie od PIT wartości nieodpłatnych świadczeń - m.in. z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego lub środka transportu, otrzymanych od dnia 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez obywatela Ukrainy lub Republiki Białorusi, który w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeniósł miejsce zamieszkania z Ukrainy lub Białorusi do Polski.

Rozszerzenie katalogu kosztów uzyskania przychodów

Założono też rozszerzenie w zakresie PIT i CIT kosztów uzyskania przychodów o straty powstałe w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. "w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy"; a także "w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, a ich utrata lub likwidacja nastąpiła w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy".

Inne proponowane rozwiązanie to "ustanowienie podstaw prawnych dokonywania odliczeń podatkowych z tytułu darowizn przekazanych od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy organizacjom pożytku publicznego jednostkom samorządu terytorialnego oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w kwocie odpowiadającej 200 proc. ich wartości.

Ulga na straty wojenne

Proponuje się też ustanowienie tzw. ulgi na straty wojenne, "tj. prawa do odliczenia przez przedsiębiorcę odpowiednio od podstawy obliczenia podatku, od podstawy opodatkowania albo od przychodu kwoty stanowiącej 200 proc. strat powstałych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wyniku utraty lub uszkodzenia na terytorium Ukrainy, Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej towarów lub środków trwałych".

Ryczałt od przychodów zagranicznych

Projekt zakłada też rozszerzenie zakresu beneficjentów tzw. ryczałtu od przychodów zagranicznych o obywatela Ukrainy lub Białorusi, który od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeniósł miejsce zamieszkania z Ukrainy lub Białorusi do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, przy jednoczesnym obniżeniu wysokości płaconego ryczałtu w okresie 3 kolejnych lat podatkowych z kwoty 200 000 zł do kwoty 50 000 zł za rok podatkowy.

Ulga na złe długi

Proponuje się też odniesienie tzw. ulgi za złe długi do sytuacji, w której przedsiębiorca będący podatnikiem PIT, CIT oraz ryczałtu nie otrzymał należności pieniężnej z tytułu realizacji umowy zawartej przed dniem 24 lutego 2022 r. z podmiotem będącym rezydentem podatkowym Ukrainy, Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej, przy jednoczesnym podwyższeniu kwoty rozliczanego uszczerbku do 200 proc. wartości wierzytelności.

Estoński CIT

Zakłada się ponadto rozszerzenie beneficjentów tzw. estońskiego CIT o podmiot prowadzący rzeczywistą działalność gospodarczą w Polsce, którego udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są obywatele Ukrainy lub Republiki Białorusi, będący rezydentami podatkowymi Ukrainy lub Republiki Białorusi – jeżeli podmiot ten złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie określonym w ustawie o CIT, jednak nie później niż 31 grudnia 2022 r. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco