Nasze biuro rachunkowe rozlicza Y spółkę z o.o. (dalej: spółka). Jest ona zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od 2016 r. i wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane. Spółka 10 grudnia 2018 r. nabyła od niepowiązanej firmy A (podatnik VAT czynny) nieruchomość (grunt) zabudowaną budynkiem biurowym za 1 476 000 zł brutto (kwota netto: 1 200 000 zł, VAT: 276 000 zł). Spółka 10 grudnia 2018 r. dokonała zapłaty za nabytą nieruchomość na rachunek bankowy firmy A i otrzymała dokumentującą transakcję fakturę (wystawioną tego dnia) na kwotę 1 476 000 zł brutto (w tym VAT: 276 000 zł). Z aktu notarialnego wynika, że wartość netto budynku biurowego wynosi 900 000 zł (VAT: 207 000 zł), a wartość netto gruntu: 300 000 zł (VAT: 69 000 zł). Zgodnie z aktem notarialnym koszty notarialne i sądowe poniósł zgodnie z ustaleniami stron sprzedający, tj. firma A. Budynek został wybudowany i oddany do używania przez firmę A w 2018 r. Spółka w deklaracji VAT-7 za grudzień 2018 r. odliczyła podatek naliczony od nabytej nieruchomości w całości, tj. w kwocie 276 000 zł. W grudniu 2018 r. budynek biurowy oraz grunt zostały przyjęte do używania oraz zaliczone do środków trwałych. Wartość początkowa budynku wyniosła 900 000 zł. Spółka przyjęła liniową metodę amortyzacji i 2,5-proc. roczną stawkę amortyzacji. Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniósł 1875 zł [(900 000 zł x 2,5 proc.) : 12 m-cy)]. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego od budynku biurowego spółka dokonała w styczniu 2019 r. Wartość początkowa gruntu wynosi 300 000 zł (nie jest on jednak amortyzowany). Od momentu nabycia na budynek nie były ponoszone przez spółkę żadne nakłady. Spółka 4 kwietnia 2022 r. sprzedała tę nieruchomość niepowiązanej firmie B (zarejestrowany podatnik VAT czynny) za kwotę netto 1 500 000 zł. Nieruchomość została także 4 kwietnia 2022 r. wydana nabywcy, tj. firmie B. W akcie notarialnym strony (spółka i firma B) postanowiły o wyborze tzw. opcji opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT. W związku z tym sprzedaż nieruchomości została opodatkowana według podstawowej 23-proc. stawki VAT. Sprzedaż nieruchomości firmie B została udokumentowana fakturą z 4 kwietnia 2022 r. na kwotę 1 845 000 zł (w tym VAT: 345 000 zł). Spółka 4 kwietnia 2022 r. otrzymała na firmowy rachunek bankowy zapłatę za sprzedaną nieruchomość. Jak powinna rozliczyć sprzedaż tej nieruchomości na gruncie VAT oraz CIT? VAT oraz CIT spółka rozlicza na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Właściwa dla spółki jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy.
VAT