Ranking Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej został podzielony na trzy zasadnicze części. Decydowały wyniki firm oraz ich osiągnięcia, a w kategoriach indywidualnych sukcesy doradców. W tegorocznym rankingu zasadniczo zachowaliśmy zeszłoroczne zasady metodologii.

Największe firmy

W tej części podzieliliśmy firmy na cztery grupy: wielką czwórkę, firmy zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci), zatrudniające od trzech do dziewięciu osób z uprawnieniami oraz zatrudniające od zera do dwóch osób z uprawnieniami.

Cztery kryteria

Firmy uczestniczące w rankingu zostały ocenione według czterech kryteriów:
a) przychody od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przypadające na osobę merytoryczną, przy czym przez osobę merytoryczną rozumieliśmy osoby z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci) oraz pracowników bez uprawnień, ale wykonujących pracę merytoryczną. Nie uwzględnialiśmy praktykantów oraz personelu pomocniczego (sekretarki, asystentki itp.);
b) liczba klientów przypadająca na osobę merytoryczną;
c) przychody od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przypadające na klienta;
d) średnioroczna liczba doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów oraz pozostałych pracowników merytorycznych zajmujących się obsługą w zakresie doradztwa podatkowego, którzy nie posiadają uprawnień do doradztwa podatkowego.
Przychody łączne firm biorących udział w rankingu w grupach
2021 2020
Wielka czwórka* 1,098 mld zł 964,4 mln zł
Firmy duże 479 mln zł 398,6 mln zł
Firmy średniej wielkości 115,3 mln zł 90,8 mln zł
Firmy małe 9,15 mln zł 7,1 mln zł

Miejsce w rankingu

Kategorie posłużyły nam do wyłonienia największych firm. Miejsce zajęte w danej kategorii oznacza liczbę przyznanych punktów (miejsce 1. oznacza 1 pkt, miejsce 2. – 2 pkt itd.). Premiowaliśmy jednak miejsca w kategoriach przychodowych („przychody na osobę merytoryczną” i „przychody na klienta”) i dlatego dzielimy je przez dwa (miejsce 1. oznacza zatem, że firma zdobyła 0,5 pkt, miejsce 2. oznacza, że zdobyła 1 pkt). To pozwoliło firmie zająć wyższe miejsce w rankingu ze względu na niższą liczbę punktów, ponieważ o miejscu w zestawieniu największych firm zadecydował łączny wynik z wszystkich kategorii – im niższy, tym wyższe miejsce.
Przykładowo, jeśli firma A zajęła w swojej grupie (np. wśród firm zatrudniających od trzech do dziewięciu osób merytorycznych) pierwsze miejsce w kategoriach: „przychody na osobę merytoryczną” i „przychody na klienta”, oraz trzecie miejsce w kategorii „liczba klientów” oraz czwarte miejsce w kategorii „średnioroczna liczba osób zatrudnionych”, to przyznaliśmy jej: po 0,5 pkt w każdej z kategorii przychodowych, 3 pkt za liczbę klientów oraz 4 pkt za liczbę zatrudnionych. W sumie firma uzyskałaby 8 pkt.

Najlepsze firmy

W tej części wyłoniliśmy firmy w dwóch kategoriach: „sporach” oraz „projektach podatkowych”. W kategorii „spory” braliśmy pod uwagę rozstrzygnięte i prawomocne orzeczenia TSUE, TK, sądów administracyjnych oraz sprawy zakończone skutecznym odwołaniem do organu II instancji. W kategorii „projekty podatkowe” poprosiliśmy firmy o krótkie opisanie projektów, które firma uznaje za najbardziej wartościowe w 2021 r. Pominęliśmy osiągnięcia takie jak np. publikacje książkowe, udział w seminariach, konferencjach itp.
85 tyle firm i kancelarii zajmujących się doradztwem podatkowym wzięło udział w XVI Rankingu DGP
Zarówno spory, jak i projekty oceniła następnie kapituła redakcyjna, składająca się z czterech osób (Katarzyny Jędrzejewskiej, szefowej działu podatki DGP, Marcina Mroziuka, szefa tygodnika Księgowość i Podatki, oraz dziennikarzy: Agnieszki Pokojskiej i Mariusza Szulca). O ostatecznym miejscu w tej części rankingu zdecydowała więc kapituła. Staraliśmy się, aby jej wybór, choć zawsze z pewnym elementem subiektywizmu, był jednak jak najbardziej obiektywny. Tak jak w roku poprzednim członkowie kapituły nie przyznawali punktów, lecz uzgodnili swoje wspólne stanowisko podczas obrad (w tym roku – online). Przy ocenie osiągnięć brali pod uwagę m.in. to, jakie znaczenie dla podatników ma sprawa/projekt, czy jest unikalna na rynku, czy wymaga od doradcy zmierzenia się z nowym problemem, czy powoduje przełom np. w orzecznictwie lub nowe podejście fiskusa, czy jest ważna społecznie.

Najlepsi doradcy

Wyłoniliśmy też najlepszych doradców w kategoriach: VAT, akcyza, PIT, CIT, ceny transferowe, międzynarodowe prawo podatkowe, podatki i opłaty lokalne, spory przed sądami. O ostatecznym miejscu w tej części rankingu również zdecydowała kapituła. Jej członkowie spotkali się i po dyskusji uzgodnili swoje wspólne stanowisko.

Zestawienia dodatkowe

W tym roku publikujemy również zestawienia dodatkowe. Nie są to jednak kategorie rankingowe. Publikujemy dane pod różnymi względami wyłącznie w celach informacyjnych.
pdf icon XVI Ranking Firm i Doradców Podatkowych
pobierz plik