Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne.

Zwolnieniu - jak napisano w uzasadnieniu - "podlegać będą te dochody (przychody) uczelni medycznych, które zostały osiągnięte z tytułu objęcia udziałów, w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, gdy odbiorcą aportu są de facto szpitale, prowadzone w formie spółek kapitałowych (w których podmioty lecznicze wykonują działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego)."

Wskazano, że uczelnie medyczne, aby realizować swoje zadania, potrzebują odpowiedniej, stabilnej bazy dydaktycznej w postaci szpitali, prowadzonych w formie spółek kapitałowych, w których uczelnie publiczne posiadają udziały. Napisano, że przypadku konieczności poszerzenia bazy dydaktycznej o dodatkowe pomieszczenia, istnieje możliwość wniesienia przez uczelnię nieruchomości jako aportu do spółki kapitałowej, wykonującej działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego, w zamian za objęcie udziałów w tej spółce.

Reklama

Wyjaśniono, że taka transakcja wiąże się zwykle ze znacznym obciążeniem podatkowym, co utrudnia poszerzanie bazy dydaktycznej uczelni i może hamować jej dalszy rozwój w zakresie kształcenia przyszłych kadr medycznych. Dlatego - jak czytamy zasadne jest zaniechanie poboru podatku w stosunku do dochodów objętych zakresem rozporządzenia w okresie dwóch następnych lat kalendarzowych.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska