Przypomnijmy, że wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. ulga dla klasy średniej przysługuje pracownikom uzyskującym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (mogą z niej korzystać także przedsiębiorcy rozliczający się z PIT według skali podatkowej – czytaj B1).
Pracownikom ulgę nalicza co do zasady pracodawca, przy potrącaniu miesięcznych zaliczek na PIT. Za każdym razem musi jednak sprawdzać, czy miesięczny przychód pracownika mieści się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł.
Bez naliczania ulgi
Reklama
Pracownik może złożyć pracodawcy wniosek o niepomniejszanie zaliczek o ulgę dla klasy średniej. Wtedy płatnik przestaje ją uwzględniać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał taki pisemny wniosek.
Złożenie go nie oznacza dla pracownika definitywnej utraty prawa do tej preferencji. Będzie on mógł z niej skorzystać w zeznaniu rocznym, o ile jego roczne przychody zmieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Reklama
Można w trakcie roku
Pojawiły się wątpliwości, czy pracownik może złożyć taki wniosek w trakcie roku, a nie na jego początku, a także czy może złożony już wniosek wycofać.
Odpowiedź na oba pytania brzmi „tak”. „Ustawa o PIT nie zawiera przepisów, które wykluczałyby złożenie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w trakcie roku (po kilku miesiącach pracy u danego pracodawcy)” – napisał resort w odpowiedzi na pytania DGP.
Można też wycofać
Ministerstwo poinformowało również, że ustawa o PIT nie zawiera regulacji, które zabraniałyby wycofać uprzednio złożony wniosek.
– Wykładnia resortu finansów jest prawidłowa. Nie ma żadnych powodów, by ograniczać pracownikowi prawo do wycofania wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, a nawet złożenie ponownego wniosku i po jakimś czasie kolejnej rezygnacji – komentuje ministerialną wykładnię Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię.
Podkreśla, że pracodawca jako płatnik bada prawo podatnika do ulgi wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych miesięcy, stąd zmiany decyzji o wyborze czy rezygnacji w żaden sposób nie wpływają na wcześniejsze rozliczenia. Przypomina, że taką opinię, zbieżną z aktualnym stanowiskiem MF, przedstawił już wcześniej w artykule „Wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości dotyczące podatkowej części Polskiego Ładu” (DGP nr 10/2022).
Ze stanowiskiem MF nie zgadza się natomiast Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton. – Wniosek o niestosowanie ulgi składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Raz złożony wniosek jest ważny do końca roku. Ustawa o PIT nie przewiduje prawa do wycofania go w ciągu roku – uważa ekspertka. Jej zdaniem, jeśli intencja ustawodawcy była inna, to powinno to znaleźć odzwierciedlenie wprost w ustawie. ©℗
Odpowiedź MF na pytania DGP
Ustawa PIT nie zawiera przepisów, które wykluczałyby złożenie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w trakcie roku (po kilku miesiącach pracy u danego pracodawcy). Nie zawiera również regulacji, które uniemożliwiałyby wycofanie uprzednio złożonego wniosku.
Podatnik może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi w trakcie roku, a następnie (jeszcze w tym samym roku) wniosek ten wycofać. Należy jedynie mieć na uwadze, że w sytuacji gdy podatnik złoży płatnikowi ww. wniosek, płatnik przestaje pomniejszać dochód o ulgę dla klasy średniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. ©℗