Radosław Kowalski, doradca podatkowy
Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie są to bardzo wyjątkowe sytuacje. W istocie bowiem różnego rodzaju batalie sądowe, w tym powodowane pozwami o zapłatę i kwestionowaniem zasadności roszczenia przez pozwanego, trwają niekiedy przez kilkanaście lat. Oczywiście spór pomiędzy stronami czynności mający charakter cywilnoprawny nie skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, które powstało w związku z uprzednim wykonaniem sprzedaży. Przy czym w przepisach ustaw o podatkach dochodowych prawodawca wprost zastrzegł, że regulacje normujące korekty przychodów i kosztów nie mają zastosowania, jeżeli dotyczą przychodu czy odpowiednio kosztu związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. Tymczasem żadne z zastrzeżeń o takim charakterze nie zostało dokonane na gruncie VAT. Co więcej, prawodawca nie odniósł się do tej kwestii ani po stronie podatku należnego, ani też naliczonego. Również normując zasady wystawiania faktur korygujących, wskazując przesłanki rodzące obowiązek wystawienia faktury korygującej, ustawodawca w żaden sposób nie odnosi się do kwestii przedawnienia.