Samo tylko przekazanie punktów na indywidualne konta użytkowników platformy nie skutkuje powstaniem przychodu, nawet gdy punktom odpowiada określona wartość pieniężna. Przychód powstaje dopiero w momencie wymiany punktów na oferowane towary i usługi – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Tym samym zgodził się ze spółką, że jako płatnik nie ma ona obowiązku potrącania zaliczek na PIT w momencie przyznawania punktów swoim pracownikom, pracownikom tymczasowym oraz zleceniobiorcom.
Punkty – jak poinformowała spółka – są przydzielane w ramach tzw. programu kafeteryjnego, co ma zwiększyć motywację osób zatrudnionych. Wyjaśniła, że punkty (każdy o wartości 1 zł) są przyznawane automatycznie co miesiąc i mają charakter premii, np. z uwagi na zakończenie projektu, wysokie wyniki sprzedaży, osiągnięcie założonych celów biznesowych.
Utworzoną w tym celu platformą zarządza odrębna firma. Możliwość korzystania z platformy może zyskać użytkownik, któremu przyznano dostęp do indywidualnego konta. Za pośrednictwem serwisu internetowego użytkownicy mogą składać zamówienia na towary i usługi dostępne w ramach programu kafeteryjnego aż do wyczerpania przekazanych im punktów.
Spółka wyjaśniła, że wymiana punktów na towary i usługi odbywa się jednorazowo (poprzez umorzenie punktów w zamian za określony towar lub usługę) lub w trybie abonamentowym, który jest wykorzystywany do nabywania abonamentów sportowych oraz ubezpieczeń medycznych i zdrowotnych (w tym wypadku punkty są umarzane w trybie okresowym w zamian za udostępnienie usługi w kolejnym okresie rozliczeniowym).
Jeżeli liczba punktów zgromadzonych przez użytkownika jest niewystarczająca do nabycia wybranego produktu lub usługi, to może on dopłacić brakującą kwotę z własnych pieniędzy, a dostawca programu kafeteryjnego umożliwia dostęp do serwisu płatniczego.
Spółka uważała, że nie powinna obliczać i potrącać zaliczek na PIT w momencie przyznania punktów, lecz dopiero wymiany ich na towar lub usługę. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, to przychodem użytkownika jest tylko różnica między wartością tych świadczeń a ponoszoną odpłatnością – dodała. Powołała się przy tym na interpretację dyrektora KIS z 13 maja 2021 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.68.2021.2.MK1).
Dyrektor KIS potwierdził jej stanowisko i odstąpił od uzasadnienia swojej interpretacji.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 8 lutego 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.1032.2021.1.MS