Preferencyjny sposób rozliczania nie wymaga prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek w oparciu o wyliczony dochód ani składania zeznań podatkowych. Miesięczny podatek ustalany jest decyzją obowiązującą przez cały rok. Kartę można jednak stosować tylko do określonych w przepisach działalności
Czy fryzjerzy są podatkowo uprzywilejowani
Reklama
Fryzjerka zastanawia się nad wyborem sposobu rozliczeń z fiskusem. Zamierza świadczyć równocześnie usługi dla kobiet i mężczyzn, myśli też o usługach kosmetycznych. Czy mimo to będzie mogła wybrać do rozliczeń z fiskusem kartę podatkową?

Reklama

TAK

Stawki karty ogłaszane są w obwieszczeniu ministra finansów oddzielnie dla fryzjerstwa damskiego i męskiego. Przepisy jednak pozwalają łączyć różne rodzaje działalności usługowych lub wytwórczo-usługowych, opisane w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przykładowo w 2014 r. w przypadku fryzjerstwa damskiego świadczonego bez zatrudniania pracowników w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców podatek wynosi 161 zł miesięcznie, a dla tych samych usług świadczonych mężczyznom – 140 zł. Jeżeli czytelniczka chce prowadzić usługi zarówno dla jednych i drugich, będzie musiała zastosować stawkę wyższą. Ta sama zasada dotyczy maksymalnej liczby pracowników, jaką może zatrudnić przedsiębiorca w przypadku łączenia działalności – przyjmuje się wtedy liczbę pracowników przewidzianą dla działalności z możliwym wyższym stanem zatrudnienia. Jeśli przy połączeniu usług fryzjerskich i kosmetycznych podatnik zatrudnia cztery fryzjerki i jedną kosmetyczkę (dla obu działalności przewidziano maksymalnie 5 pracowników), to zastosowana zostanie stawka właściwa dla usług kosmetycznych z pięcioma pracownikami, bo jest to stawka wyższa niż przewidziana dla fryzjerstwa przy zatrudnieniu pięciu osób.
Karta podatkowa jest najprostszym sposobem rozliczania się przedsiębiorców z fiskusem. Nie wymaga prowadzenia ksiąg ani składania miesięcznych zeznań (trzeba tylko prowadzić ewidencję zatrudnienia). Podatnicy muszą jedynie wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury oraz przechowywać je przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono dokument. Co istotne, daninę płaci się w ustalonej wartości, niezależnie od osiągniętych przychodów.
Osoby, które dopiero zakładają działalność, a chcą stosować kartę podatkową, muszą złożyć wniosek w tej sprawie przed rozpoczęciem prowadzenia biznesu lub dołączyć go do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Organ podatkowy ustala wysokość podatku w decyzji, przy czym w ciągu 14 dni od jej doręczenia podatnik może zrzec się zastosowania karty. Jeżeli jednak zdecyduje się na takie rozliczenia, to daninę może pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne (ale nie więcej niż 7,75 proc. podstawy jej wymiaru).
Należy też pamiętać, że po zakończeniu roku podatkowego, do 31 stycznia następnego roku przedsiębiorca stosujący kartę musi złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-16A.
Co ważne, od przyszłego roku usługi fryzjerskie i kosmetyczne trzeba będzie rejestrować na kasie fiskalnej bez względu na limit obrotów.
Podstawa prawna
Załącznik 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144 poz. 930 ze zm.).
Obwieszczenie ministra finansów z 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r. (Monitor Polski poz. 956).
Par. 4 ust. 2 lit. j rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).
Czy można łączyć usługi ze sprzedażą
Szewc chce nie tylko świadczyć usługi, ale i sprzedawać pastę do butów, fleki itp. Czy będzie mógł stosować rozliczenie w formie karty podatkowej?

NIE

W takim przypadku nie może się rozliczać w ten sposób. Handlu nie można łączyć z inną działalnością usługową ani wytwórczo-usługową. Wyjątkiem jest wytwórczość ludowa i artystyczna. Twórcy wyrobów, które spełniają takie wymagania, mogą je również sprzedawać. Działalności opodatkowanej w formie KP nie można łączyć też z żadną działalnością, która jest inaczej opodatkowana.
Podstawa prawna
Art. 23 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).
Czy informować o dodatkowym pracowniku
Czytelnik świadczy usługi tapicerskie. Chce zatrudnić dodatkowego pracownika. Czy musi zgłosić to do urzędu skarbowego?

TAK

Jedną z podstaw ustalenia wysokości podatku w formie karty podatkowej jest liczba pracowników zatrudnianych przez podatnika, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia i odprowadzenia zaliczek na podatek od wypłaconych wynagrodzeń. Przy tym należy pamiętać, że stan zatrudnienia nie może przekroczyć liczb wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W przypadku usług tapicerskich maksymalnie można zatrudnić trzy osoby.
Podatnicy karty muszą zawiadamiać urząd skarbowy o zmianach mających wpływ na wysokość podatku, zwłaszcza o stanie zatrudnienia. Mają na to siedem dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli podatnik tego nie zrobi bądź zgłoszone dane nie będą zgodne ze stanem faktycznym, decyzja ustalająca wysokość podatku w formie karty podatkowej wygasa. Należy wtedy opodatkować się na ogólnych zasadach za cały rok i założyć właściwe księgi.
Warto pamiętać, że gdy jednego dnia zwalniany jest pracownik, a następnego zatrudniany inny, nie dochodzi do zmiany stanu zatrudnienia. W konsekwencji nie powstaje obowiązek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o takim zdarzeniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nastąpi zmiana w zakresie obowiązków pracowniczych powodująca, że takiego pracownika przestaje się albo też zaczyna się liczyć do stanu zatrudnienia, albo też gdy nastąpi zatrudnienie w miejsce pracownika zwalnianego nowej osoby, której zgodnie z przepisami nie wlicza się do limitów zatrudnienia.
Wówczas należy poinformować urząd skarbowy o zmianie stanowiska pracy (co jest związane ze zmianą obowiązków pracowniczych), ponieważ ta zmiana ma wpływ na opodatkowanie.
Do stanu zatrudnienia u opłacających podatek w formie karty podatkowej nie wlicza się pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów – pod warunkiem że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników.
Podstawa prawna
Art. 36 ust. 7 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).
Obwieszczenie ministra finansów z 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r. (Monitor Polski poz. 956).
Czy korzystanie z usług wyklucza kartę podatkową
Podatnik dysponuje 10 pokojami gościnnymi, które wynajmuje turystom. Czy straci prawo do karty podatkowej, jeżeli skorzysta z usług sprzątania?

NIE

Warunkiem skorzystania z rozliczenia kartą podatkową przy najmie jest to, że łączna liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 12, a podatnik nie zatrudnia więcej niż dwóch pracowników lub dwóch pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka. Nie można również korzystać z pomocy osób niezatrudnionych lub innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne. Za te ostatnie ustawodawca uznaje czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do świadczonej usługi. Chodzi tu m.in. o usługi porządkowe, o które pyta czytelnik, lub gastronomiczne. Inaczej jest w przypadku pomocy pośrednika przy wynajmie pokoi. Korzystanie z takich usług może pozbawić prawa do karty podatkowej. Potwierdził to dyrektor bydgoskiej izby skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 lipca 2014 r., nr ITPB1/415-441/14/AD. Dyrektor izby stwierdził, że usługi można uznać za specjalistyczne, gdy są niezbędne do wykonywania działalności. A w omawianym przypadku podatnik będzie również sam przyjmował rezerwacje. Organ wyjaśnił, że ustawa nie wymaga, aby usługi specjalistyczne były czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby nietypowych wiadomości czy wyposażenia.
Podstawa prawna
Art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).