Przepis ten został uchylony wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, ale jego treść została włączona do konstrukcji minimalnego podatku dochodowego. Pisaliśmy o tym w artykule „Minimalny podatek dochodowy. Kolejny zagwarantowany wpływ do budżetu” (DGP nr 185/2021).
Wyrok NSA dotyczył natomiast stanu prawnego sprzed 2022 r. Chodziło o spółkę z branży hutniczej, która zawarła z hiszpańskim podmiotem powiązanym umowę odpłatnego oddelegowania personelu. W ramach tego porozumienia oddelegowano do spółki zarówno pracowników pełniących funkcje zarządcze i kierownicze, jak i pracowników technicznych. Formalnie pozostawali oni w tym czasie pracownikami podmiotu powiązanego, ale działali na rzecz spółki.