Czy osoby wybrane do władz Stowarzyszeń Rodzinnych Ogródków Działkowych podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, uregulowanemu w art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – pyta Adama Niedzielskiego Tomasz Olichwer poseł Platformy Obywatelskiej, w interpelacji w sprawie utrudnień w funkcjonowaniu rodzinnych ogródków działkowych, wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu.

- Do mojego biura poselskiego zgłosili się przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców wraz z Leszkiem Buckim I wiceprezesem Okręgu Śląskiego, zwracając uwagę na treść zmienionego przepisu i jego niejednolitą wykładnię – zauważa Olichwer i wskazuje na przepisy podatkowe związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

W interpelacji poselskiej nr 31060 (zgłoszonej przez Arkadiusza Myrchę i Tomasz Szymańskiego) czytamy, że ustawą z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zmieniono m. in. przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej oskładkowania osób działających na podstawie powołania w organach osób prawnych. W art. 66 ust. 1 u.ś.o.z. wprowadzono pkt 35a który stanowi, że obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu będą podlegały „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Według jednej z przedstawianych interpretacji za osoby, o których mowa art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej, uznaje się osoby wchodzące w skład organów stowarzyszeń.

Taki kierunek wykładni determinowany jest poprzez użycie sformułowania „powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania” w treści art. 66 ust. 1 u.ś.o.z. Tymczasem - jak zauważa autor interpelacji - w ustawie Prawo o stowarzyszeniach ustawodawca w sposób wyraźny wskazuje, że członkowie organów stowarzyszeń pochodzą z wyboru (art. 10 pkt 5 Prawa o stowarzyszeniach).

Olichwer mając na uwadze art. 109a i art. 162 ust. 1 u.ś.o.z. w zakresie właściwości rzeczowej i interpretacji, skierował do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego trzy następujące pytania.

Czy osoby wybrane do władz Stowarzyszeń Rodzinnych Ogródków Działkowych podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, uregulowanemu w art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Czy Ministerstwo otrzymywało jakiekolwiek sygnały związane z wątpliwościami interpretacyjnymi, opisanymi w interpelacji? Jeśli tak, to proszę o przekazanie informacji w tym zakresie.

Czy Ministerstwo w związku z wątpliwościami interpretacyjnym art. 66 ust. 1 u.ś.o.z. pkt 35a podejmowało lub zamierza podjąć działania aby ten nowy przepis nie wszedł w życie?

Treść interpelacji nie została jeszcze oficjalnie opublikowana na stronie sejmowej. Póki co informacja o jej przyjęciu widnieje z datą 2 lutego br.