Przychód z tytułu uczestnictwa pracowników będących liderami związkowymi w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o spółkę, której pracownicy oddelegowani do zarządu zakładowej organizacji związkowej brali udział w szkoleniu „Budowanie świadomości biznesowej liderów związkowych”. Firma chciała się upewnić, że przychód z tytułu uczestnictwa pracowników w szkoleniu jest zwolniony z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, a co za tym idzie, ona sama nie musi pobierać od niego zaliczki na podatek.
Firma argumentowała, że zgodnie z dyspozycją tego przepisu szkolenie podniosło kwalifikacje zawodowe pracowników m.in. poprzez rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność firmy, analizę otoczenia ekonomicznego, społecznego i instytucjonalnego oraz wpływu organizacji związkowych na kształtowanie relacji biznesowych. Ponadto – dodała – liderzy związkowi nieprzerwanie posiadali status pracowników.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że szkolenie było tylko pośrednio skierowane do pracowników, przede wszystkim jednak było dedykowane liderom związkowym, którzy są odrębnymi podmiotami, niezależnymi od pracodawcy.
Organ uznał więc, że wiedza zdobyta na szkoleniu jest istotna przy pełnieniu funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, ale nie jest ściśle związana z obowiązkami pracowników. W związku z tym przychody z tytułu uczestnictwa w tym szkoleniu nie są zwolnione z podatku – stwierdził (interpretacja indywidualna o sygn. 0114-KDIP3-3.4011.375.2017.1.JK2).
WSA w Warszawie przyznał rację spółce. Podkreślił, że skierowanie liderów związkowych na szkolenie nie sprawia, że tracą oni status pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe. Przeciwnie, zakres tematyczny szkolenia zwiększa świadomość pracowników, jak ich praca wpływa na wyniki i sukces firmy. Rezultatem szkolenia jest podniesienie wiedzy i świadomości biznesowej uczestników szkolenia, co wpisuje się w cele podnoszenia kwalifikacji zawodowych stawianych pracodawcom przez kodeks pracy – stwierdził sąd.
Zgodził się z tym NSA. Zwrócił uwagę na opis przez spółkę, jaki wpływ mają wywierać szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe liderów związków zawodowych na całą działalność przedsiębiorstwa.
– W związku z tym sąd kasacyjny szeroko rozpatrzył kwalifikacje zawodowe i przyjął wykładnię rozszerzającą – wyjaśniła sędzia Beata Cieloch.
Sąd odniósł się również do argumentacji pełnomocnika spółki, który przekonywał, że nawet gdyby uznać, iż szkolenie nie spełnia przesłanek zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, to i tak – w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 – po stronie pracowników nie wystąpił przychód podlegający opodatkowaniu.
NSA uznał, że w tej sprawie nie mamy do czynienia z takim przysporzeniem majątkowym, o którym mówił TK.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 13 stycznia 2022 r., sygn. akt II FSK 1088/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia