Czy Polski Ład zmienił coś w terminach wyboru formy opodatkowania? Chciałam przejść z podatku liniowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czy oświadczenie muszę złożyć do 20 stycznia czy do 20 lutego? W urzędzie skarbowym poinformowano mnie, że powinnam to zrobić już 20 stycznia. Czy to prawda?

Prawdopodobnie osobie, która udzieliła informacji przywołanej w pytaniu, coś się pomyliło. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105; dalej: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym) sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

To oznacza, że podatnik kontynuujący działalność gospodarczą w 2022 r., który uzyskał pierwszy przychód w ramach takiej działalności w styczniu, powinien poinformować o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 21 lutego 2022 r. (w tym roku termin jest dłuższy o jeden dzień, ponieważ 20 lutego wypada w niedzielę). W tym względzie Polski Ład nie wprowadził żadnej zmiany. Warto przypomnieć, że podatnik może złożyć takie oświadczenie na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2296; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105), tj. jako wpis do CEIDG. Dokonany wybór jest skuteczny na następne lata (aż do odwołania).

Najczęstsze wątpliwości dotyczące podatkowej części Polskiego Ładu [WYJAŚNIAMY]

ikona lupy />
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna