Przedstawiamy drugą część odpowiedzi resortu finansów na pytania przysłane przez naszych czytelników. Poprzednią opublikowaliśmy w wydaniu DGP nr 5/2022

Czy dozwolona była zapłata (i odliczenie) składek grudniowych jeszcze w grudniu 2021 r. (zamiast płacić do 10 stycznia 2022 r.)? A co się stanie, jeżeli jeszcze w grudniu zapłaciłem również pozostałe składki - należne już za 2022 r.? Czy mogłem tak zrobić?
Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego zależy od jej opłacenia zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłacił w grudniu 2021 r. składkę za grudzień 2021 r., może tę składkę odliczyć od podatku dochodowego za 2021 r., na zasadach określonych w art. 27b ustawy o PIT.
W Polskim Ładzie znajduje się informacja, że z „ulgi dla klasy średniej” mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają rocznie do 133 692 zł przychodów, oraz że można ją odliczać miesięcznie. Istnieje jednak ryzyko, że będzie trzeba ją zwrócić w całości, jeśli roczny przychód przekroczy wspomnianą wyżej kwotę nawet o 1 zł. Czy taki zwrot będzie konieczny, jeśli moje przychody z umowy o pracę przekroczą w ciągu roku 133 692 zł, np. o 10 000 zł, ale rozliczę się wspólnie z małżonkiem, którego przychody wyniosą np. 100 000 zł?
W tym przypadku małżonkowie będą mogli skorzystać z ulgi we wspólnym zeznaniu rocznym. Każdy z nich może odliczyć ulgę dla klasy średniej, bowiem połowa sumy przychodów uzyskanych przez oboje małżonków mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.
Pobieram emeryturę z Zakładu Emerytalno-Rentowego i jednocześnie pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. W marcu mogę otrzymać od pracodawcy nagrodę roczną i premię i mogę przekroczyć wtedy kwotę 11 141 zł. W pozostałych miesiącach jej nie przekroczę. Czy mogę stosować w 2022 r. ulgę dla klasy średniej czy też muszę złożyć do pracodawcy wniosek o nienaliczanie tej ulgi? Czy wniosek o nienaliczanie ulgi mam złożyć do pracodawcy i jednocześnie do zakładu emerytalnego?
Ulga dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej dotyczy przychodów z pracy na etacie oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, która opodatkowana jest według skali podatkowej. Nie ma zastosowania do przychodów z tytułu emerytury bądź renty. Zatem organ rentowy przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględnia tej ulgi. Natomiast w przypadku pracy na etacie, na płatniku (tj. pracodawcy) spoczywa obowiązek stosowania ulgi za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody z pracy na etacie w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł. Zatem, jeżeli w marcu wysokość przychodów ze stosunku pracy przekroczy kwotę 11 141 zł, to płatnik nie uwzględni ulgi dla klasy średniej bez konieczności składania oświadczenia w tym zakresie przez pracownika.
Moje pytanie dotyczy oświadczeń, które będą musieli składać niektórzy pracownicy, np. żeby nie rozliczać ulgi dla klasy średniej. Czy na stronie MF będą jego jakieś konkretne wzory?
Nie, pracownicy samodzielnie sporządzają wniosek w tej sprawie.
Czy PIT-0 dla seniora w 2022 r. będzie miał zastosowanie w odniesieniu do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej? Chodzi o kobietę, która 1 stycznia 2022 r. ukończyła 60 lat, i mężczyznę, który ukończył 65 lat. Z ich uposażenia miesięcznego są potrącane składki na ubezpieczenie zdrowotne, a na ubezpieczenia społeczne - nie. Po przejściu na emeryturę świadczenie będzie wypłacane przez ZER MSWiA.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zwolnienie PIT-0 dla seniora nie dotyczy przychodów z emerytury ani z renty. Od 1 stycznia 2022 r. zwolnienie będzie przysługiwało podatnikom, po ukończeniu 60. roku życia (w przypadku kobiety) oraz 65. roku życia (w przypadku mężczyzny), którzy łącznie spełniają następujące warunki: uzyskają przychody m.in. z pracy na etacie (i to te przychody będą objęte zwolnieniem), z tytułu której podlegają ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także mimo nabycia uprawnień nie otrzymują żadnego świadczenia emerytalnego lub świadczenia systemowo zastępującego takie świadczenie.
Jak będzie wyglądało rozliczenie roczne pracującego emeryta, który z części emerytury będzie zwolniony z podatku? Czy po zakończeniu roku, sumując wynagrodzenie i emeryturę (znajdzie się w grupie „ulga dla klasy średniej”), będzie musiał dopłacać podatek (chodzi mi o tę część emerytury zwolnioną z opodatkowania)?
Nie, z przychodu zwolnionego podatnik nie będzie dopłacał podatku.
Czy pracownik, który złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, może np. po trzech miesiącach złożyć oświadczenie, że wycofuje ten wniosek i jednak chce, aby była liczona ulga? Czy taki wniosek po złożeniu rezygnacji obowiązuje do końca roku podatkowego?
Tak, podatnik może postąpić w ten sposób. W takiej sytuacji po otrzymaniu nowego wniosku płatnik będzie uwzględniał ulgę do końca roku podatkowego. Należy pamiętać, że wniosek o niepomniejszanie dochodu o ulgę dla klasy średniej należy składać odrębnie dla każdego roku.
Proszę o wyjaśnienie kwestii związanej z poświadczeniem PIT-2 (dotyczącym uwzględniania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek). Mam też przychody z najmu mieszkania rozliczane ryczałtem. Czy rozliczając przychód z najmu ryczałtem, tracę możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku od dochodów z umowy o pracę?
Nie, w przypadku podatnika, który rozlicza najem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zakład pracy przy kalkulacji miesięcznej zaliczki pomniejszy ją o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pod warunkiem złożenia przez podatnika w zakładzie pracy oświadczenia PIT-2).