Prawie wszystkie rady gmin w największych miastach zdecydowały o podwyższeniu stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. O ile więcej będą musieli zapłacić właściciele? Kto jest zobowiązany do jego uiszczenia? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Na przykład: mieszkania, domy czy garaże.

Z kolei budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Na przykład: mosty, wiadukty, lotniska, tunele, składowiska odpadów.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadacze mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Podatek od nieruchomości w 2022 – ile wyniesie?

Zgodnie z przepisami podatek od nieruchomości w 2022 roku wyniesie:

 • budynki mieszkalne - 0,89 zł za 1 mkw
 • budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 25,74 zł za 1 mkw
 • budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł za 1 mkw
 • budynki, w których prowadzi się działalność związaną z świadczeniami zdrowotnymi - 5,25 zł za 1 mkw
 • budynki pozostałe - 8,68 zł za 1 mkw
 • grunty związane z prowadzeniem działalności - 1,03 zł za 1 mkw
 • grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi - 5,17 zł za 1 ha
 • grunty pozostałe - 0,54 zł za 1 mkw
 • obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym - 3,40 zł za 1 mkw,

Terminy płatności podatku od nieruchomości

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada
WAŻNE! Informacja o sposobie płatności podatku powinna znajdować się na stronie każdej gminy.