Izabela Nowacka, ekspert od wynagrodzeń
Zakłady pracy, którymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 ustawy o PIT). Jeżeli więc w danym roku kalendarzowym zakład pracy jest płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego, to zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma obowiązek obliczyć, potrącić i odprowadzić zaliczkę na podatek również od tego zasiłku. Jednak zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego należą do przychodów z innych źródeł, a nie ze stosunku pracy. Podlegają więc opodatkowaniu na zasadach ogólnych, ale bez stosowania kosztów uzyskania. Nie podlegają żadnym składkom na ZUS.