Wypłacana kwota nadwyżki ponad aktualną wartość udziałów w spółdzielni jest przychodem z udziału w zyskach osób prawnych. Obniża się go o część kosztów objęcia udziałów – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem wystąpiła spółdzielnia, której członkami jest 12 innych spółdzielni. Każda z nich ma po 10 udziałów o wartości 5 tys. zł. Łączna wartość udziałów wynosi więc 600 tys. zł (50 tys. zł x 12).
W 2021 r. została podjęta uchwała, zgodnie z którą wartość każdego udziału zostanie zmniejszona z 5 tys. zł do 500 zł, czyli o 9/10.
Spółdzielnia, która wystąpiła o interpretację, została zobowiązana do wypłaty nadwyżki swoim udziałowcom. Każda z 12 spółdzielni otrzyma więc po 45 tys. zł tytułem zwrotu nadwyżki ponad aktualną wartość udziałów.
Pytanie dotyczyło tego, czy wypłacona kwota 45 tys. zł stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, i czy będzie ją można obniżyć o część kosztów objęcia udziałów.
Spółdzielnia była zdania, że będzie to przychód, który będzie można obniżyć o koszt podatkowy w kwocie 45 tys. zł (50 tys. zł opłaconych udziałów x 9/10, czyli proporcję obniżenia wartości udziału). W związku z tym podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł (przychód 45 tys. zł – koszt 45 tys. zł).
Dyrektor KIS potwierdził jej stanowisko. Przyznał, że każdy z 12 udziałowców osiągnie przychód z udziału w zyskach osób prawnych w kwocie będącej równowartością zwróconej części udziałów. Zarazem jednak, ustalając jego wysokość na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, trzeba go będzie obniżyć o część kosztów objęcia udziałów ustaloną proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości udziałów.
W związku z tym spółdzielnia jako płatnik nie będzie musiała pobrać zryczałtowanego podatku i wpłacić go na rachunek urzędu skarbowego.
Gdyby jednak podatek trzeba było odprowadzić, wyniósłby on 19 proc. uzyskanego przychodu (dochodu), zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT.©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.406.2021.1.PB