Dochody uzyskane w 2021 r. przez komandytariuszy oraz przez osoby prawne będące wspólnikami spółek jawnych płacących CIT mogą być wolne od opodatkowania, o ile zostaną spełnione wszystkie warunki określone w przepisach – wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej.

Odniósł się w niej do kolejnych wątpliwości związanych ze skutkami wejścia w życie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Wprowadziła ona m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych z mocą od stycznia br. albo od maja br. (termin można było wybrać).
Podatnikiem CIT zostały również spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i które przed rozpoczęciem roku obrotowego nie złożyły w urzędzie skarbowym informacji o swoich wspólnikach.
Pojawiło się pytanie, czy komandytariusze i osoby prawne będące wspólnikami spółek jawnych płacących CIT mogą uniknąć podatku od wypłacanych im dochodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j ustawy o CIT (m.in. dywidend i wartości niepodzielonych zysków) na zasadach określonych w art. 22 ust. 4 i ust. 4a ustawy o CIT.
W świetle tych przepisów warunkiem zwolnienia jest, aby wypłacającym dywidendę lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych był podmiot mający siedzibę w Polsce, a odbiorca:
  • miał siedzibę w Polsce albo innym państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i
  • przez nieprzerwany okres dwóch lat posiadał bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów lub akcji w kapitale spółki wypłacającej należność. Przy czym dwuletni okres może rozpocząć się przed wypłatą (art. 22 ust. 4b ustawy o CIT).
Zwolnienie wynikające z tego przepisu nie dotyczy dochodów komplementariuszy, co potwierdza również najnowsza interpretacja ogólna.
Dotychczasowe wątpliwości wzięły się z tego, że art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f, j ustawy o CIT nie mówi nic o dochodach z udziału w zyskach spółek komandytowych i jawnych, które stały się podatnikami CIT.
Minister zwrócił jednak uwagę, że kwestia ta została rozstrzygnięta w art. 13 ust. 3 nowelizacji z 28 listopada 2020 r. Z przepisu przejściowego wynika, że zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, ma zastosowanie „do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej lub jawnej wypracowanych od dnia, w którym spółki te stały się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych”.
Jak stwierdził minister, zwolnienie z podatku dotyczy dochodów wypracowanych od stycznia lub maja br. (w przypadku komandytariuszy) lub od dnia, w którym spółka jawna została podatnikiem CIT (w odniesieniu do wspólników będących osobami prawnymi takiej spółki) – o ile zostaną spełnione ustawowe warunki tego zwolnienia.
Minister doprecyzował również, że nieprzerwany dwuletni okres posiadania nie mniej niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółce komandytowej lub jawnej będącej podatnikiem CIT mógł biec także przed 2021 r. Minister nawiązał tu do art. 4a pkt 16 ustawy o CIT, zgodnie z którym ilekroć w ustawie jest mowa o udziale lub akcji, oznacza to również „ogół praw i obowiązków wspólnika w – posiadającej status podatnika CIT – spółce jawnej lub komandytowej”. Mają tu więc zastosowanie – na zasadzie analogii – przepisy o udziałach i akcjach.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 15 grudnia 2021 r., sygn. DD5.8203.2.2021