Nie ma opłaty skarbowej od okazania pełnomocnictwa lub zgłoszenia go do protokołu – wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej.
Potwierdził on natomiast, że opłatę skarbową trzeba uiścić zawsze, gdy do akt składany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (lub prokury) albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Stawka opłaty wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Minister powołał się w tym zakresie na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lipca 2013 r. (sygn. akt II FSK 2303/11).
Odniósł się także do sytuacji, gdy do działania w konkretnej sprawie jest umocowanych kilka podmiotów. Wówczas, nawet jeśli wynika to z jednego dokumentu, wysokość opłaty skarbowej zależy od liczby udzielonych pełnomocnictw.
Inaczej jest wtedy, gdy mocodawca ustanowi kilku pełnomocników, zobowiązując ich równocześnie do wspólnego działania (pełnomocnictwo łączne, prokura łączna). Wówczas mimo występowania kilku osób, powstaje tylko jeden stosunek pełnomocnictwa. W związku z tym od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie takiego łącznego pełnomocnictwa jest tylko jedna opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Jedna opłata jest również w przypadku kilku pełnomocnictw wynikających np. z pionowej struktury przedsiębiorstwa albo z udzielenia substytucji. Wówczas opłacie skarbowej podlega tylko złożenie ostatniego dokumentu, na podstawie którego pełnomocnik będzie dokonywał czynności w sprawie w imieniu mocodawcy. Minister powołał się tu na orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 7 grudnia 2011 r. (sygn. akt IA/Bk 377/11) i NSA z 18 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 444/12).
Opłata jest również, gdy urzędnik lub archiwum państwowe zostaną poproszeni o poświadczenie zgodności z oryginałem duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa. W takiej sytuacji trzeba zapłacić 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Interpretację z upoważnienia ministra podpisała wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 13 października 2014 r., nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893.